Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ περιγράφεται πλήρως στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος εκδίδεται από τη Σχολή σε ετήσια βάση. Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών περιγράφει λεπτομερώς τα μαθήματα που διδάσκονται, τη διάρθρωσή τους σε ακαδημαϊκά εξάμηνα, την κατηγοριοποίησή τους σε γνωστικές περιοχές, τη διδακτέα ύλη, και τον τρόπο αξιολόγησής τους, καθώς και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης και τις εναλλακτικές επιλογές που έχει ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του. Επίσης, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για τη Σχολή ΗΜΜΥ, το προσωπικό του, και τα εργαστήριά του.

Ο οδηγός διατίθεται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) από την ιστοσελίδα της Σχολής για τους νέους φοιτητές της Σχολής, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ΗΜΜΥ 2023-2024

Οι βασικές αλλαγές στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες εγκρίθηκαν από την 22η/28.06.2023 Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ και την 620η/31.08.2023 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι οι εξής.

 • Προστέθηκαν πιστωτικές μονάδες (ECTS) στο μάθημα Επισκέψεις Πεδίου, ώστε να μπορούν οι εν λόγω επισκέψεις να χρηματοδοτηθούν από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
 • Προστέθηκαν τα εξής πέντε (5) νέα μαθήματα επιλογής, τα τέσσερα (4) εκ των οποίων θα προσφερθούν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μαθήματα).
  1. ΜΑΘ 313 Αλγόριθμοι Κβαντικής Πληροφορίας
  2. ΜΑΘ 411 Κβαντική Πληροφορία και Κβαντική Εκτιμητική
  3. ΗΡΥ 420 Προχωρημένες Μίκρο-νάνοηλεκτρονικές Διατάξεις
  4. ΠΛΗ 424 Συναρτησιακός Προγραμματισμός, Αναλυτική, και Εφαρμογές
  5. ΠΛΗ 425 Μοντέρνα Κινητά Συστήματα, Εφαρμογές, και Υπηρεσίες
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστο τριών (3) μηνών συνυπολογίζεται, υπό προϋποθέσεις, ως ένα (1) ισοδύναμο μάθημα επιλογής για την αποφοίτηση.

Μεταβατικές Διατάξεις για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή της Σχολής ισχύει το πρόγραμμα σπουδών και οι προϋποθέσεις αποφοίτησης που περιγράφονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του έτους εισαγωγής του μαζί με τις τυχόν μετέπειτα μεταβατικές διατάξεις. Για διευκόλυνση των παλαιότερων φοιτητών της Σχολής διατίθενται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) όλοι οι Οδηγοί Προπτυχιακών Σπουδών από το 2000.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης