Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το προσωπικό που εργάζεται στη Σχολή διακρίνεται στις εξής κατηγορίες.

  • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ): Τα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές) είναι επιστήμονες που διεκπεραιώνουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής. Ως διδακτικό έργο νοείται η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών, και η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, και τη συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. Όλοι οι καθηγητές είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και διακρίνονται σε τρεις βαθμίδες: Καθηγητές (πρώτης βαθμίδας), Αναπληρωτές Καθηγητές, και Επίκουροι Καθηγητές.
  • Ομότιμοι Καθηγητές
  • Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές
  • Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Ε∆ΙΠ): Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο και επίβλεψη διπλωματικών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής.
  • Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ): Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποστήριξης της εν γένει λειτουργίας της Σχολής προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, και εφαρμοσμένου έργου της Σχολής.
  • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες
  • Διοικητικό Προσωπικό: Το Διοικητικό Προσωπικό της Σχολής παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη λειτουργία της Σχολής, όπως τήρηση φοιτητολογίου, αρχειοθέτηση, εγγραφές, τήρηση βαθμολογίας, τήρηση πρακτικών συνελεύσεων, κοκ.

Κατάλογος Προσωπικού Σχολής ΗΜΜΥ

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης