Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ περιγράφεται πλήρως στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος εκδίδεται από τη Σχολή σε ετήσια βάση. Ο Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών περιγράφει λεπτομερώς τα μαθήματα που διδάσκονται, τη διάρθρωσή τους σε ακαδημαϊκά εξάμηνα, την κατηγοριοποίησή τους σε γνωστικές περιοχές, τη διδακτέα ύλη, και τον τρόπο αξιολόγησής τους, καθώς και τις προϋποθέσεις αποφοίτησης και τις εναλλακτικές επιλογές που έχει ο φοιτητής στο πλαίσιο των σπουδών του. Επίσης, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για τη Σχολή ΗΜΜΥ, το προσωπικό του, και τα εργαστήριά του.

Ο οδηγός διατίθεται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) από την ιστοσελίδα της Σχολής για τους νέους φοιτητές της Σχολής, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών ΗΜΜΥ 2022-2023 

Μεταβατικές Διατάξεις για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή της Σχολής ισχύει το πρόγραμμα σπουδών και οι προϋποθέσεις αποφοίτησης που περιγράφονται στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών του έτους εισαγωγής του μαζί με τις τυχόν μετέπειτα μεταβατικές διατάξεις. Για διευκόλυνση των παλαιότερων φοιτητών της Σχολής διατίθενται ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) όλοι οι Οδηγοί Προπτυχιακών Σπουδών από το 2000.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης