Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

1. Γενικά

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων μαθημάτων επιλογής του 3ου, 4ου, και 5ου έτους, οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για Πρακτική Άσκηση [atlas.grnet.gr] ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον και να ανταμειφθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Συχνά υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση για την Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα (π.χ. μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για Πρακτική Άσκηση σε βιομηχανίες, υπηρεσίες, και οργανισμούς) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. μέσω του προγράμματος Erasmus+).

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι

 • η εξοικείωση των φοιτητών με το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου ώστε να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες,
 • να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην αγορά εργασίας,
 • να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους.

Η Πρακτική Άσκηση

 • αποτελεί προαιρετικό μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ),
 • πραγματοποιείται σε εργοδότες - φορείς υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (στο εξής Εργοδότες) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με αναγνωρισμένη δραστηριότητα (π.χ. πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο, εταιρεία) και τομέα δραστηριοποίησης που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Σχολής ΗΜΜΥ,
 • αντιστοιχεί σε 5 ECTS για κάθε ολοκληρωμένο μήνα επιτυχούς Πρακτικής Άσκησης (εγκεκριμένης ως μάθημα ή μη), με μέγιστο αριθμό τα 30 ECTS. Αν η Πρακτική Άσκηση ισοτιμηθεί με μάθημα επιλογής, τότε τα 5 ECTS προσμετρώνται στις προϋποθέσεις αποφοίτησης, ενώ τα υπόλοιπα ECTS καταγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης αφορά στα παρακάτω θέματα.

 • Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εξής: σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού στο διαδίκτυο και το υπολογιστικό νέφος, εγκατάσταση και συντήρηση υλικού, λογισμικού και δικτύων, σχεδιασμού δικτύων, εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων, τεχνική υποστήριξη πελατών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, παροχή εκπαίδευσης σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Η απλή χρήση εφαρμογών γραφείου και πληροφοριακών συστημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται στα αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης, αλλά μπορεί να αποτελεί μικρό ποσοστό του χρόνου απασχόλησης.
 • Αρχιτεκτονικής, υλικού, συστημάτων, και ασφάλειας που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εξής: ανάπτυξη συνόλου εντολων σε RISC-V, ARM, και SPARC, υλοποίηση αλγορίθμων σε FPGAs και GPUs, εποπτεία ασφάλειας δικτύων και υπολογιστών, ανάλυση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα και στο Διαδίκτυο, κλπ.
 • Ηλεκτρολόγου μηχανικού που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των εξής.
  • Ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών και χωροχρονικών δεδομένων με εργαλεία στοχαστικών διαδικασιών και μηχανικής μάθησης.
  • Σχεδίαση, μοντελοποίηση, προσομοίωση, κατασκευή ή αξιολόγηση λειτουργίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων, κυκλωμάτων ή συστημάτων.
  • Κβαντική πληροφορία και υπολογιστική, κβαντική μηχανική μάθηση, υβριδικοί κβαντικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές τους, κβαντική τεχνολογία και κβαντικό hardware.

Αμοιβή και ασφάλιση

Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους Εργοδότες. Κατ’ εξαίρεση, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον τακτικό προϋπολογισμό του ΠΚ ή/και τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠΚ.

Οι φοιτητές που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση, η σύμβαση της οποίας συνάπτεται μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον Εργοδότη.

Όργανα

Η Σχολή, στη 2η/27-09-2023 συνέλευσή της, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 όρισε

 • Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης τον κ. Φ. Καζάση, με αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των Εργοδοτών,
 • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελούμενη από τους κκ. Φ. Καζάση, Κ. Μπάλα, και Μ. Πατεράκη, με γραμματειακή υποστήριξη από διοικητικό υπάλληλο της Σχολής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική Άσκηση, το συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης προς τη Συνέλευση της Σχολής, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά στα θέματα Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επόπτης ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή είναι διδάσκων του προγράμματος σπουδών της Σχολής και είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης σε Εργοδότες, την επικοινωνία με τους Εργοδότες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

2. Πρακτική Άσκηση μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Η Πρακτική Άσκηση μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» με τρέχοντα Κωδικό MIS 5180993, θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 • Έχει διάρκεια εκπόνησης δύο (2) μήνες.
 • Είναι πλήρους απασχόλησης (δηλ. τουλάχιστον 35 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα πάντα και με το ωράριο του Εργοδότη).
 • Υλοποιείται σε συνεχόμενο χρονικό διάστημα και δια ζώσης (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τον φοιτητή / την φοιτήτρια να δικαιούται έως και μία (1) ημέρα άδειας για κάθε μήνα Πρακτικής Άσκησης.
 • Ως περίοδος υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται όλη η διάρκεια του έτους, με προτίμηση τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να μην συμπίπτει με άλλες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών. Ωστόσο, το διάστημα Πρακτικής Άσκησης επιλέγεται από τον φοιτητή / την φοιτήτρια σε συμφωνία με τον Εργοδότη. Αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης της Σχολής η έγκριση του Εργοδότη ως φορέα υποδοχής, του αντικειμένου απασχόλησης, και του διαστήματος υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από το έργο ή/και τη νομοθεσία.

Η χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται είτε μέσω του προαναφερθέντος συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, είτε και με αποκλειστική χρηματοδότηση του Εργοδότη, είτε με συνδυασμό των παραπάνω.

Θεσπίζονται δύο ομάδες κριτηρίων για την επιλογή των φοιτητών. Τα κριτήρια της ομάδας Α είναι τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να πληρούν όλοι οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα κριτήρια της ομάδας Β καθορίζουν την κατάταξη των φοιτητών σε φθίνουσα σειρά και την επιλογή αυτών με την υψηλότερη βαθμολογία, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι λιγότερες από τη ζήτηση των φοιτητών.

Κριτήρια Ομάδας Α

 • Να είναι ενεργοί φοιτητές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής από την ημερομηνία αίτησης έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) εξάμηνα σπουδών.
 • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω αντίστοιχου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» αντίστοιχου προγράμματος κατά το παρελθόν.
 • Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των ECTS των μαθημάτων έως το εξάμηνο σπουδών τους.

Κριτήρια Ομάδας Β

 • Μέσος όρος της βαθμολογίας στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί. Η μετρική κατάταξης των φοιτητών της Σχολής ΗΜΜΥ σε φθίνουσα σειρά για την τρέχουσα περίοδο προτείνεται να είναι η παρακάτω.

(Άθροισμα σταθμισμένων βαθμών στα ολοκληρωμένα μαθήματα) / (πλήθος ECTS μαθημάτων που απομένουν για δίπλωμα χωρίς διπλωματική)

Επισημάνσεις

 1. Οι φοιτητές, κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλλουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά (π.χ., αναλυτική βαθμολογία).
 2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι γνωστά κατά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
 3. Η λίστα των επιλέξιμων φοιτητών (ανά πρόσκληση) θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΠΚ και συγκεκριμένα στον ιστότοπο την Πρακτικής Άσκησης ή/και στον ιστότοπο της Σχολής.
 4. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι απορριφθέντες φοιτητές έχουν διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών να καταθέσουν ένσταση στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 5. Οι τυχόν ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης της Σχολής και στη συνέχεια θα δημοσιοποιούνται τα οριστικά αποτελέσματα των επιλέξιμων φοιτητών, μαζί με τυχόν αναπληρωματικούς.
 6. Σε επόμενη φάση, οι επιλέξιμοι φοιτητές θα έχουν ένα εύλογο διάστημα να αποφασίσουν, με την αρωγή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης της Σχολής, τον Εργοδότη στον οποίο θα ήθελαν να κάνουν Πρακτική Άσκηση και να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

3. Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+

Τα κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης καθορίζονται από τον υφιστάμενο Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+.

4. Άλλες περιπτώσεις Πρακτικής Άσκησης

Στην περίπτωση Πρακτικής Άσκησης που δεν υποστηρίζεται οικονομικά από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από το πρόγραμμα Erasmus+, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει

 • τουλάχιστον πέντε (5) εξάμηνα σπουδών και
 • τουλάχιστον το 70% των ECTS των μαθημάτων έως το εξάμηνο σπουδών τους.

Η ελάχιστη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι ένας (1) μήνας.

Προτάσεις για Πρακτική Άσκηση κατατίθενται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης από ενδιαφερόμενους Εργοδότες, από τους διδάσκοντες της Σχολής στα πλαίσια συνεργασίας τους με αντίστοιχους Εργοδότες, και από τους φοιτητές. Η Σχολή οργανώνει σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως ημερίδες καριέρας.

Οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση υποβάλλουν αίτηση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Η αίτηση συνοδεύεται από πρόταση με συγκεκριμένο και αναλυτικό κατά το δυνατόν αντικείμενο, την οποία συνυπογράφει ο Εργοδότης. Η αίτηση εγκρίνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και ορίζεται ο Επόπτης της Σχολής για τον πρακτικά ασκούμενο φοιτητή.

Όταν οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι προκαθορισμένες (σε συνεργασία της Σχολής με συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς), η επιλογή των φοιτητών γίνεται κυρίως με βάση

 1. τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους,
 2. το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν περάσει σε σχέση με το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν,
 3. το έτος φοίτησης (κάθε έτος άνω του 5ου επιβαρύνει κατά 1% το βαθμό αξιολόγησης του φοιτητή), και
 4. την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων που μπορεί να έχει μία θέση (π.χ. γνώση συγκεκριμένου λογισμικού, γνώση ξένης γλώσσας κλπ.).

Για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών συνάπτεται σύμβαση Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του ΠΚ, του φοιτητή, και του Εργοδότη.

Η Πρακτική Άσκηση επιβλέπεται από έναν Επόπτη του Εργοδότη, που έχει εμπειρία κατάλληλου επιπέδου στο συγκεκριμένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης, και του Επόπτη της Σχολής που έχει οριστεί για τον πρακτικά ασκούμενο φοιτητή. Ο Εργοδότης αποδέχεται μη προγραμματισμένες επισκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες του Επόπτη με τον φοιτητή στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση παρέκκλισης από το εγκεκριμένο αντικείμενο και τους όρους εργασίας, η Σχολή μπορεί να διακόψει την υποστήριξη και την αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης, με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

5. Διαδικασία αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης ως μαθήματος επιλογής

Μετά την υποβολή της αίτησης του φοιτητή για Πρακτική Άσκηση και πριν την έναρξή της, ο φοιτητής δύναται να αιτηθεί από τη Συνέλευση της Σχολής την αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης ως μαθήματος επιλογής, αν η διάρκειά της είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

Η αίτηση του φοιτητή προς τη Συνέλευση συνοδεύεται από το προσωπικό πλάνο Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. Αν δεν έχει οριστεί Επόπτης του Εργοδότη, αυτός θα πρέπει να ορίζεται στην αίτηση του φοιτητή και πρέπει να έχει εμπειρία κατάλληλου επιπέδου στο συγκεκριμένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. Ο Επόπτης του Εργοδότη θα επιβλέπει την Πρακτική Άσκηση από κοινού με τον Επόπτη της Σχολής που έχει οριστεί για τον πρακτικά ασκούμενο φοιτητή. Το αντικείμενο και οι δραστηριότητες της Πρακτικής Άσκησης του πλάνου αυτού περιγράφονται με ευθύνη του Επόπτη του Εργοδότη και εγκρίνονται από τον φοιτητή και τον Επόπτη της Σχολής.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εξετάζει την αίτηση και εισηγείται στη Συνέλευση της Σχολής η οποία αποφασίζει. Αν η Συνέλευση αποφασίσει θετικά, ο φοιτητής κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οφείλει να καταγράφει, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλάνο Πρακτικής Άσκησης, τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με τον Επόπτη του Εργοδότη σε ηλεκτρονικό βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και ο Επόπτης της Σχολής ελέγχει τις δραστηριότητες αυτές. Το ηλεκτρονικό βιβλίο ενημερώνεται από τον φοιτητή, τον Επόπτη της Σχολής, και τον Εργοδότη.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, με ευθύνη του Εργοδότη, συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων. Στη βάση αυτής της έκθεσης ο Επόπτης της Σχολής προσυπογράφει την τελική έκθεση για το αντικείμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης και την υποβάλλει στη Συνέλευση της Σχολής.

Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται επιτυχής, αν η έκθεση πεπραγμένων εγκριθεί από τη Συνέλευση της Σχολής. Η επιτυχής Πρακτική Άσκηση προσμετράται ως μάθημα επιλογής στον συνολικό αριθμό μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής, λαμβάνοντας βαθμό Επιτυχία, ειδάλλως λαμβάνεται βαθμός Αποτυχία.

Ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίσει μόνο μία φορά Πρακτική Άσκηση ως μάθημα επιλογής.

6. Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης στη διεύθυνση https://www.tuc.gr/index.php?id=1853 και τον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας στη διεύθυνση https://www.career.tuc.gr/.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης