Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Δήλωση Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής σε κάθε εξάμηνο υποχρεούται, μέσα σε διάστημα και με τρόπο που ορίζεται και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής, να εγγραφεί και να δηλώσει τα μαθήματα τα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει στη διάρκεια του εξαμήνου. Η Γραμματεία ελέγχει τη νομιμότητα των αιτήσεων εγγραφής και των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των εγγεγραμμένων φοιτητών για κάθε μάθημα. Οι φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ή να εξεταστούν σ’ αυτό, εάν δεν το συμπεριλάβουν στην δήλωσή τους. Εκπρόθεσμες εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων εγκρίνονται με περιορισμένο πλήθος δηλωθέντων μαθημάτων μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Η διαδικασία εγγραφής είναι απαραίτητη σε κάθε εξάμηνο (ακόμη και χωρίς δήλωση μαθημάτων) για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει σε κάθε εξάμηνο σπουδών τα μαθήματα που επιθυμεί (από το τρέχον, αλλά και από κατώτερα ή ανώτερα εξάμηνα), χωρίς ωστόσο να υπερβεί τα δέκα (10) μαθήματα για πλήρη φοίτηση ή τα πέντε (5) μαθήματα για μερική φοίτηση.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να δηλωθούν το πολύ δύο (2) μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων από αυτό στο οποίο φοιτά ο φοιτητής. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δήλωση υποχρεωτικών μαθημάτων ανώτερων εξαμήνων, αν ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα απαραίτητα προαπαιτούμενα υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων, σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής. Τα απαραίτητα προαπαιτούμενα μαθήματα αναγράφονται παρακάτω στους πίνακες με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

Οι προχωρημένοι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εγγράφονται και σε μεταπτυχιακά μαθήματα, εφόσον αυτά διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο, μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα. Μετά από την επιτυχή παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού μαθήματος και μετά από έγκριση της Συνέλευσης της Σχολής, το μάθημα συνυπολογίζεται ως μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό για τις απαιτήσεις απόκτησης του προπτυχιακού διπλώματος. Το πολύ δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα μπορούν να προσμετρηθούν μ’ αυτόν τον τρόπο.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγράφηκε σε κάποιο μάθημα, αλλά δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις προϋποθέσεις επιτυχίας του μαθήματος, και το εν λόγω μάθημα (α) καταργηθεί από το πρόγραμμα σπουδών, (β) αντικατασταθεί από ένα άλλο ισοδύναμο μάθημα, ή (γ) δεν διδαχθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ΕCTS) από κάποιο άλλο μάθημα υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης και τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις. Επίσης, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και να ολοκληρώσουν νέα μαθήματα επιλογής που εισάγονται στο πρόγραμμα σπουδών μετά το έτος εισαγωγής τους και διδάσκονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή ΗΜΜΥ.

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απόλυτα απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Σχολής, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική, αλλά και διότι για μεγάλο μέρος της ορολογίας δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή αντίστοιχη ελληνική ορολογία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων της Σχολής ΗΜΜΥ υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass.tuc.gr που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, υποστήριξης εκπαιδευτικών διαδικασιών, παροχής βοηθητικού υλικού και εφαρμογών εκπαίδευσης στο διαδίκτυο.

Βαθμολογίες Μαθημάτων

Η επιτυχής παρακολούθηση κάποιου μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η τελική επίδοση σε αυτό κρίνονται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή, όπως η συμμετοχή στις διαλέξεις, η εκπόνηση και παράδοση ασκήσεων, εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων, η τυχόν προφορική εξέτασή του σ’ αυτές, οι ενδεχόμενες πρόχειρες γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) και η τελική γραπτή εξέταση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες (projects) ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο σπουδών, την κανονική και την επαναληπτική. Για κάθε εξάμηνο σπουδών, η κανονική εξεταστική διεξάγεται αμέσως μετά το πέρας του εξαμήνου αποκλειστικά για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στη διάρκεια του εν λόγω εξαμήνου. Η επαναληπτική εξεταστική διεξάγεται πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους για όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές που δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο μάθημα μετά τις δύο εξεταστικές περιόδους (κανονική και επαναληπτική), πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόμενο εξάμηνο όπου διδάσκεται το μάθημα.

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα της Σχολής εκφράζεται στην κλίμακα 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα), συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του κλασματικού μέρους (μόνο σε πολλαπλάσια του μισού βαθμού – 0,5) και με βάση επιτυχίας το βαθμό 5 (πέντε), με εξαίρεση τα μαθήματα επιλογής ΗΜΥ 311, ΗΜΥ 312, ΗΜΥ 411, ΗΜΥ 412, και ΗΜΥ 511 τα οποία βαθμολογούνται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Αναγνώριση Μαθημάτων

Είναι δυνατή η αναγνώριση μαθημάτων μόνο για φοιτητές που εισάγονται στη Σχολή ΗΜΜΥ. Για να θεωρηθούν κάποια μαθήματα ως ισοδύναμα με τα αντίστοιχα μαθήματα της Σχολής που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

  • Ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα που επιθυμεί να αναγνωριστεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

  • Η Συνέλευση της Σχολής, μετά από εισήγηση του αρμόδιου διδάσκοντα, διαπιστώνει την αντιστοιχία της διδακτέας ύλης του υπό αναγνώριση μαθήματος με την ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Σχολής ΗΜΜΥ, όπως αυτή περιγράφεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών.

  • Στην περίπτωση αντιστοιχίας, το αναγνωρισμένο μάθημα δηλώνεται και πιστώνεται στον φοιτητή με τις πιστωτικές μονάδες του αντίστοιχου μαθήματος της Σχολής ΗΜΜΥ. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εσωτερικού, διατηρείται επίσης και ο βαθμός που είχε ο φοιτητής από το άλλο ΑΕΙ. Αν το μάθημα προέρχεται από ΑΕΙ του εξωτερικού, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αναλογικά στην κλίμακα 0-10 που χρησιμοποιείται στην Σχολή ΗΜΜΥ.

  • Σε αμφίβολες περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, η Συνέλευση εισηγείται στην Κοσμητεία, η οποία τελικά αποφασίζει για την αναγνώριση ή μη των υπό εξέταση μαθημάτων.

Σχετικά με τα δύο πρώτα μαθήματα Αγγλικών (ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102), οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματός τους στη γραμματεία του Γλωσσικού Κέντρου του Ιδρύματος στην αρχή του εξαμήνου, προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό μαθήματος χωρίς άλλη υποχρέωση. Συγκεκριμένα, με δίπλωμα Proficiency μπορούν να λάβουν βαθμό 8 στα μαθήματα ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102, με δίπλωμα Advanced βαθμό 7 στα μαθήματα ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102 και, τέλος, με δίπλωμα Lower βαθμό 5 μόνο στο μάθημα ΑΓΓ 101.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης