Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία, δηλαδή εκτεταμένη εργασία σε θέμα που σχετίζεται με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ υπό την επίβλεψη ενός (εν ενεργεία ή ομότιμου ή αφυπηρετήσαντα) καθηγητή της Σχολής και υπό την παρακολούθηση από τριμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο καθηγητές της Σχολής. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον το απαιτεί το θέμα της εργασίας, στην τριμελή επιτροπή μπορεί να συμμετέχει μέχρι και ένα μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής ή ένας εξωτερικός επιστήμονας (ενδεικτικά, καθηγητής ή εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής ή εντεταλμένος διδάσκων ή ερευνητής αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού ή ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή στέλεχος της βιομηχανίας), εφόσον είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος. Το θέμα της εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής, και η τριμελής επιτροπή ορίζονται από τη Συνέλευση μετά από αίτηση του φοιτητή, εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντα καθηγητή. Η ανάθεση διπλωματικών εργασιών γίνεται συνήθως κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων σπουδών (9ο και 10ο).

Ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας

Για την ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών, η Συνέλευση της Σχολής έχει θεσμοθετήσει μία τριμελή Επιτροπή Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών, η οποία θα έχει τον έλεγχο και την ευθύνη της ισοκατανομής στην ανάθεση Διπλωματικών Εργασιών μεταξύ των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών επιστημονικών περιοχών για ευρύτερη αντίληψη των αντικειμένων και έχει διετή θητεία. Στην παρούσα σύνθεσή της, όπως αποφασίστηκε από την 8η/22-06-2023 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής, η Επιτροπή αποτελείται από τους κκ. Κ. Γυφτάκη, Α. Δόλλα, και Γ. Χαλκιαδάκη και η θητεία της λήγει την 22-06-2025.

Η Επιτροπή ασχολείται κυρίως με τις περιπτώσεις φοιτητών που δυσκολεύονται να βρουν θέμα και επιβλέποντα Διπλωματικής Εργασίας. Επίσης, μετά την έγκριση από τη Συνέλευση της ανάθεσης θέματος και επιβλέποντα καθηγητή, η Επιτροπή θα ενημερώνει το αρχείο κατανομής φόρτου (στιγμιαίου και συνολικού) των μελών ΔΕΠ, ώστε να επιβλέπει την ισοκατανομή του φόρτου επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών στα μέλη ΔΕΠ.

Όποιες Διπλωματικές Εργασίες συμφωνούνται από κοινού από τον φοιτητή και το μέλος ΔΕΠ δεν χρειάζονται έγκριση της Επιτροπής και οι αιτήσεις υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Δηλαδή, φοιτητής που συμφωνεί σε θέμα Διπλωματικής Εργασίας με κάποιο μέλος ΔΕΠ υποβάλλει αίτηση για ανάθεση διπλωματικής εργασίας, επιβλέποντα καθηγητή, και τριμελούς επιτροπής προς έγκριση από τη Συνέλευση της Σχολής.

Για φοιτητές που α) δεν έχουν ανάθεση θέματος Διπλωματικής Εργασίας και β) στις 25/8 του ακαδημαϊκού έτους οφείλουν το πολύ 5 μαθήματα για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία.

  1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν θέμα Διπλωματικής Εργασίας στέλνουν, μεταξύ 25/8 και 15/9, στην Επιτροπή αίτηση ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας.
  2. Η Επιτροπή καταμετρά τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, εξετάζει τον φόρτο των μελών ΔΕΠ, και ζητά από τα μέλη ΔΕΠ (που έχουν χώρο στο να επιβλέψουν) συγκεκριμένο αριθμό προτεινόμενων θεμάτων. Το μέλος ΔΕΠ μπορεί, αντί για συγκεκριμένο θέμα, να παρέχει μία ευρύτερη επιστημονική περιοχή, και το θέμα να συγκεκριμενοποιείται στην πορεία. Δημιουργείται μία λίστα θεμάτων ή επιστημονικών περιοχών, τα οποία κοινοποιούνται στους φοιτητές με τη λήξη της εξεταστικής (αρχές Οκτωβρίου).
  3. Παρέχεται διάστημα ενός μήνα (συγκεκριμένα, 15/10-15/11) μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ που έχουν προτείνει θέματα ώστε να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τα ζητούμενα του κάθε θέματος. Εάν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων υπάρξει συμφωνία μεταξύ φοιτητή και μέλους ΔΕΠ, τότε ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Συνέλευση για ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας, επιβλέποντα καθηγητή, και τριμελούς επιτροπής.
  4. Για τους φοιτητές που στο παραπάνω διάστημα δεν έχουν καταλήξει σε θέμα, παρέχεται διάστημα 2 εβδομάδων (συγκεκριμένα, 15/11-30/11) μέσα στο οποίο στέλνουν στην Επιτροπή μία δυνητική επιθυμία 3 ιεραρχημένων θεμάτων από τα διαθέσιμα προτεινόμενα και την αναλυτική βαθμολογία τους.
  5. Η Επιτροπή στο τέλος Νοεμβρίου εξετάζει τις προτιμήσεις των φοιτητών καθώς και την επίδοσή τους στα μαθήματα και τους κατανέμει στα μέλη ΔΕΠ με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κατόπιν, ο φοιτητής κάνει αίτηση στη Συνέλευση για ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας, επιβλέποντα καθηγητή, και τριμελούς επιτροπής. Για φοιτητές που δεν θα μπορέσει να γίνει σεβαστή καμία από τις 3 επιλογές τους καθώς και για φοιτητές που αιτήθηκαν ανάθεση αλλά δεν προχώρησαν σε δήλωση θεμάτων, θα γίνει ανάθεση της Διπλωματικής Εργασίας με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση, τα μαθήματα στα οποία έχουν τους καλύτερους βαθμούς, και τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ, υπό τον όρο ότι οφείλουν το πολύ ένα (1) υποχρεωτικό και το πολύ δύο (2) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωσή της, η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται σε ανοικτό ακροατήριο και βαθμολογείται από την τριμελή επιτροπή. Η παρουσίαση μιας διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ωστόσο, η παρουσίαση της εργασίας πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη κάποιας εξεταστικής περιόδου, για λήψη διπλώματος κατά την ανακήρυξη που ακολουθεί μετά την εξεταστική περίοδο. Η ακριβής ημερομηνία, ώρα και τόπος παρουσίασης και εξέτασης ορίζονται σε συνεννόηση με την τριμελή επιτροπή που βαθμολογεί την εργασία και ανακοινώνονται δημόσια μαζί με τον τίτλο και την περίληψη της εργασίας σε όλα τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας επιτρέπεται μόνο μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή ως προς τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος και μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την κατάθεση της αίτησης ανάθεσης διπλωματικής εργασίας προς τη Συνέλευση της Σχολής.

Αν μία Διπλωματική Εργασία υπερβεί σε διάρκεια το ένα έτος, τότε, αν δεν υπάρχει έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής ότι συμφωνούν ο φοιτητής και ο επιβλέπων για παράτασή της, θα ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασής της εντός διαστήματος ενός μήνα. Ο φοιτητής παρουσιάζει υποχρεωτικά τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται ανάλογα. Για τις Διπλωματικές Εργασίες που έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση μέχρι την 07-07-2023, η διάρκεια του ενός έτους ξεκινάει από την 07-07-2023.

Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας

Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας στην κλίμακα 0–10 προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας που δίνεται από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής σε κάθε ένα από τα παρακάτω τρία κριτήρια με τα αντίστοιχα ποσοστά: ποιότητα του τεχνικού περιεχομένου της εργασίας (50%), ποιότητα του κειμένου (30%) και ποιότητα της προφορικής παρουσίασης (20%).

Σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, που επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής έγκρισης από τη Συνέλευση της Σχολής, κάθε φοιτητής βαθμολογείται χωριστά για τη συνεισφορά του στην όλη εργασία και για την προφορική παρουσίαση της εργασίας.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης