Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Πολιτική Ποιότητας της Σχολής ΗΜΜΥ

(όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από την 7η/03.02.2022 Συνέλευση του Τμήματος ΗΜΜΥ)

 

Οι σπουδές στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας στα πεδία της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων, και της ενέργειας. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο στις θεμελιώδεις αρχές των νέων τεχνολογιών σε όλους τους παραπάνω τομείς, αλλά και να αναπτύξουν εφαρμοσμένη σκέψη, ώστε να μπορούν να επιλύουν σύγχρονα πολύπλοκα τεχνολογικά προβλήματα. Με την πολύπλευρη, σε βάθος, και σύγχρονη εκπαίδευση των φοιτητών της, η Σχολή ΗΜΜΥ αποσκοπεί στο να παράγει άρτια εκπαιδευμένους αποφοίτους, ικανούς να συνεργαστούν και να συναγωνιστούν με τους συναδέλφους τους σε διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν ήδη καταξιωθεί σε όλους τους στίβους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας - απόφοιτοί της Σχολής είναι Καθηγητές σε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, και της Ελλάδας, ερευνητές σε διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα, και καταξιωμένοι επαγγελματίες σε μεγάλες εταιρείες (της Ελλάδας και του εξωτερικού) ή έχουν ιδρύσει δικές τους εταιρείες.

Το προσωπικό της Σχολής είναι υψηλών προσόντων και όλοι οι καθηγητές φέρνουν στην Σχολή εμπειρίες από γνωστά πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, στα οποία είτε έχουν σπουδάσει ή/και εργαστεί ή με τα οποία συνεχίζουν να έχουν ερευνητικές συνεργασίες. Η εξωστρέφεια της Σχολής είναι έκδηλη με την συμμετοχή ομάδων φοιτητών, που πολύ συχνά περιλαμβάνουν και προπτυχιακούς φοιτητές, σε διεθνείς και άλλους διαγωνισμούς, σε κάποιους από τους οποίους έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις. Στις υποδομές της Σχολής συγκαταλέγονται 11 θεσμοθετημένα εργαστήρια στα οποία διεξάγεται προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα μέσω της προσέλκυσης ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. Η Σχολή ΗΜΜΥ δίνει μεγάλη έμφαση στην πλήρη και ενδελεχή εκπαίδευση των φοιτητών της και για τον λόγο αυτό το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων γίνεται στα ίδια εργαστήρια στα οποία εκπονούνται διπλωματικές εργασίες αλλά και γίνεται μεταπτυχιακή έρευνα. Έτσι, οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν εύκολα να έλθουν σε επαφή με την ερευνητική διάσταση της Σχολής από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους.

Η έρευνα είναι σημαντικός πυλώνας της Σχολής γιατί επιτρέπει την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή στις επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, κάτι που έχει άμεσες θετικές συνέπειες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής. Η ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής έχει φέρει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις όπως πολλαπλά βραβεία καλύτερων δημοσιεύσεων (best paper awards). Σύμφωνα με την τελευταία εξωτερική έκθεση αξιολόγησης της Σχολής: “...The EEC was impressed by the high standards of the Department in its current core areas and the quality of teaching and research.”.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στρατηγικών στόχων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τη διαρκή βελτίωση του, η Σχολή ΗΜΜΥ εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καθηγητές, προσωπικό, φοιτητές), η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επίτευξη των εξής στρατηγικών στόχων: Α. Ποιοτική Εκπαίδευση, Β. Καινοτόμος Έρευνα, Γ. Προώθηση Αριστείας, Δ. Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ε. Αναβάθμιση Υποδομών, ΣΤ. Αποτελεσματική Λειτουργία, Ζ. Αειφόρος Ανάπτυξη, Η. Εξωστρέφεια και Θ. Διεθνοποίηση.

Η πολιτική ποιότητας της Σχολής ΗΜΜΥ περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες/διεργασίες που στοχεύουν

  1. στην κατάλληλη δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών μέσω συντεταγμένων διαδικασιών και στην επίτευξη των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα,
  2. στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου το οποίο στηρίζεται στην εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και στην υιοθέτηση διεθνώς καταξιωμένων πρακτικών,
  3. στην απόκτηση προσόντων από τους αποφοίτους της που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της δυναμικά μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  4. στην εξασφάλιση των κατάλληλων προσόντων του διδακτικού προσωπικού μέσω ανοικτών διαδικασιών προσέλκυσης και αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης, αξιολόγησης και περαιτέρω εξέλιξής του,
  5. στην προώθηση της ποιότητας έναντι της ποσότητας στο ερευνητικό έργο των μελών της Σχολής ΗΜΜΥ και στην προσέλκυση ανταγωνιστικών - σε διεθνές επίπεδο - έργων, βραβείων, και διακρίσεων,
  6. στη διασύνδεση διδασκαλίας, έρευνας, και καινοτομίας,
  7. στην επαρκή ποιότητα των υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, διαδικασιών και εργαλείων, για την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, ώστε να προσφέρεται στους φοιτητές το βέλτιστο δυνατό επίπεδο σπουδών,
  8. στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών αλλά και των διδασκόντων (ιδιαίτερα για τις χαμηλότερες βαθμίδες), στα πλαίσια σαφώς καθορισμένου χρονοδιαγράμματος,
  9. στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου στις χαμηλότερες βαθμίδες και στην ανάπτυξη Ακαδημαϊκού Κεφαλαίου, έτσι ώστε η Σχολή να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Για την εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής ποιότητας η Σχολή ΗΜΜΥ εφαρμόζει περιοδική εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, καθώς και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε ετήσια βάση σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως αυτές περιγράφονται στο "Εγχειρίδιο Ποιότητας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης." Επίσης, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ υφίσταται περιοδική εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις διαδικασίες πιστοποίησης που οργανώνονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης