Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων της Σχολής ΗΜΜΥ

(όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από την 11η/16.12.2022 Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ)

 

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεσμοθετείται από τη Σχολή ΗΜΜΥ η πολιτική διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων απευθύνεται σε ενεργούς φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ όλων των κύκλων σπουδών και αποσκοπεί στην επίλυση διαφωνίας ή προβλήματος σχετικού με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής, όπως

α. διαφωνία σε θέματα σπουδών και φοίτησης,

β. ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού ή φοιτητή της Σχολής,

γ. ελλιπή καθοδήγηση φοιτητών από μέλος ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού.

Οι φοιτητές δύνανται να υποβάλλουν γραπτό παράπονο όταν ενέργεια ή απόφαση μέλους της Σχολής ή συλλογικού οργάνου δεν συνάδει με [ενδεικτικά]

α. τους κανονισμούς σπουδών και φοίτησης,

β. τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που αφορούν στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και την έρευνα,

γ. την ορθολογική χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών,

δ. την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων,

ε. την πρέπουσα εργασιακή συμπεριφορά,

στ. την ισότητα και την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

 

Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Βήμα 1. Υποβολή αιτήματος

Ο αιτών συμπληρώνει το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων, το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Σχολής, καταγράφοντας με σαφήνεια το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Γραμματεία ενημερώνει τον αιτούντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη λήψη του αιτήματος και διαβιβάζει το αίτημα στον Κοσμήτορα της Σχολής.

Βήμα 2. Επίλυση αιτήματος από τον Κοσμήτορα

Ο Κοσμήτορας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για εξέταση/διερεύνηση του προβλήματος. Δύναται, ανάλογα με φύση του προβλήματος, να καλέσει σε ακρόαση τον φοιτητή και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε μέλους της Σχολής ή του Ιδρύματος. Αν κρίνει ότι το θέμα εμπίπτει των αρμοδιοτήτων του, προτείνει λύση η οποία διαβιβάζεται στον αιτούντα ηλεκτρονικά μέσω της Γραμματείας της Σχολής. Διαφορετικά, παραπέμπει το αίτημα στην Κοσμητεία (Βήμα 4).

Βήμα 3. Αποδοχή ή απόρριψη της προταθείσας από τον Κοσμήτορα λύσης

Ο αιτών ενημερώνει ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της Σχολής αν αποδέχεται ή απορρίπτει την προτεινόμενη (κατά το Βήμα 2) λύση. Στη δεύτερη περίπτωση, το αίτημα παραπέμπεται στην Κοσμητεία (Βήμα 4).

Βήμα 4. Επίλυση αιτήματος από την Κοσμητεία

Η Κοσμητεία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για εξέταση/διερεύνηση του προβλήματος. Δύναται, ανάλογα με φύση του προβλήματος, να καλέσει σε ακρόαση τον φοιτητή και να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε μέλους της Σχολής ή του Ιδρύματος. Αν κρίνει ότι εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της, προτείνει λύση η οποία διαβιβάζεται στον αιτούντα ηλεκτρονικά μέσω της Γραμματείας της Σχολής. Διαφορετικά, παραπέμπει το αίτημα στη Συνέλευση (Βήμα 6).

Βήμα 5. Αποδοχή ή απόρριψη της προταθείσας από την Κοσμητεία λύσης

Ο αιτών ενημερώνει ηλεκτρονικά τη Γραμματεία της Σχολής αν αποδέχεται ή απορρίπτει την προτεινόμενη (κατά το Βήμα 4) λύση. Στη δεύτερη περίπτωση, το αίτημα παραπέμπεται στη Συνέλευση (Βήμα 6).

Βήμα 6. Επίλυση αιτήματος από τη Συνέλευση

Η Συνέλευση συζητά το θέμα και, αν κρίνει ότι εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει σχετική απόφαση επίλυσής του. Διαφορετικά, παραπέμπει το αίτημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος.

 

Απολογισμός Διαχείρισης Παραπόνων

Στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, η Γραμματεία της Σχολής υποβάλλει ετήσια αναφορά στην ΟΜΕΑ σχετικά με το συνολικό αριθμό των: 1) υποβληθέντων παραπόνων, 2) περιπτώσεων που επιλύθηκαν στα Βήματα 2-3, και 3) περιπτώσεων που επιλύθηκαν στα Βήματα 4-5.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης