Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών είναι ευρύτατο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, των Τηλεπικοινωνιών, των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ καλύπτει πληρέστατα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά χτίζουν πάνω στις βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής και Προγραμματισμού, οι οποίες παρέχονται στα πρώτα έτη σπουδών, και καλύπτουν σε εύρος και βάθος όλο το γνωστικό αντικείμενο του ΗΜΜΥ.

Σημειώνεται ότι σημαντικός στόχος της Σχολής ΗΜΜΥ είναι η επαφή των φοιτητών με την έρευνα. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσω διδασκαλίας πολύ ειδικευμένων και μοντέρνων γνωστικών αντικειμένων (πχ, Βιοτεχνολογία, Μηχανική Μάθηση – Μεγάλα Δεδομένα, Αναδιατασσόμενα Συστήματα, Ασύρματες Επικοινωνίες, Συστήματα VLSI, Οπτοηλεκτρονική, Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Υπολογιστές και Αλγόριθμοι, Θεωρία Κωδίκων και Πληροφορίας, κοκ).

Οι απόφοιτοι της Σχολής ΗΜΜΥ (1) συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή Διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού, (2) στελεχώνουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, (3) δημιουργούν εταιρείες start-up, (4) εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, και (5) εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες με αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μαθήματα γενικού υποβάθρου (Θεμέλια βασικών επιστημών και τεχνών): Η κατηγορία αυτή περιέχει μαθήματα Μαθηματικών (Λογισμός μίας και πολλών μεταβλητών, Γραμμική Άλγεβρα, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικών Διαδικασιών, Διαφορικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, κοκ), Φυσικής (Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός), και Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Πολιτική Οικονομία κοκ). Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της ενότητας εγγυάται ότι οι φοιτητές έχουν κατανοήσει σε βάθος τα βασικά στοιχεία των Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική) και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενασχόληση με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Μαθήματα ειδικού υποβάθρου: Το γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών είναι εκτενέστατο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πλήρη κάλυψη των θεμελιωδών γνώσεων στις επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής (Γλώσσες Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα), της Ηλεκτρονικής (Θεωρία και Ανάλυση Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονική), της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Λογική Σχεδίαση, Ψηφιακοί Υπολογιστές, Οργάνωση Υπολογιστών), των Τηλεπικοινωνιών (Ψηφιακές Επικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος, Δίκτυα Υπολογιστών), και των Συστημάτων (Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου). Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της ενότητας παρέχει τα επιστημονικά θεμέλια στους φοιτητές, πάνω στα οποία θα αναπτύξουν περαιτέρω εμβάθυνση-εξειδίκευση.

Μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων. Η τρίτη κατηγορία μαθημάτων διδάσκεται μετά το τρίτο έτος και έχει στόχο, χτίζοντας πάνω στη θεμελιώδη γνώση των βασικών γνωστικών αντικειμένων του ΗΜΜΥ, να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα, τα οποία ευρίσκονται σε επαφή με το τρέχον ερευνητικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις περιοχές στις οποίες εμβαθύνουν οι φοιτητές: Οπτοηλεκτρονική, Βιοτεχνολογία, Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα, Μηχανική Μάθηση, Αναδιατασσόμενα Συστήματα, Θεωρία Κωδίκων και Πληροφορίας, Κυρτή Βελτιστοποίηση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της ενότητας παρέχει στους φοιτητές όλα τα εφόδια για να υλοποιήσουν αυτόνομη και πρωτότυπη εργασία στους τομείς του ενδιαφέροντός τους.

Τέλος, η Διπλωματική Εργασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνθέσουν τις διαθέσιμες γνώσεις του προγράμματος σπουδών σε μία ολοκληρωμένη εργασία (βιβλιογραφική ή/και ερευνητική) και να συγγράψουν ένα πλήρες και αυτοτελές επιστημονικό κείμενο. Σημειώνεται το ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο το περιεχόμενο Διπλωματικών Εργασιών να δημοσιεύεται σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά ή/και να παρουσιάζεται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι της Σχολής ΗΜΜΥ είναι σε θέση

 1. να στελεχώνουν θέσεις ευθύνης σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και δημόσιες υπηρεσίες,

 2. να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνολογίας,

 3. να αναλαμβάνουν διδακτικό έργο σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης,

 4. να παρέχουν τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο,

 5. να εκπονούν έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα,

 6. να ορίζουν, να σχεδιάζουν, να αναλύουν, και να μελετούν τεχνολογικά έργα,

 7. να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία, λογισμικό, και τεχνικές μηχανικού,

 8. να οργανώνουν, να επιβλέπουν, και να διευθύνουν τεχνολογικά έργα,

 9. να εφαρμόζουν γνώσεις μαθηματικών, επιστημών, πληροφορικής, μηχανικής,

 10. να συνθέτουν, να οργανώνουν, και να διευθύνουν διεπιστημονικές ομάδες,

 11. να κατανοούν θέματα επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης,

 12. να επικοινωνούν και να παρουσιάζουν με ακρίβεια τεχνολογικά στοιχεία,

 13. να αντιλαμβάνονται τη σημασία και το ρόλο τεχνολογικών έργων στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης