Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την αρχική εγγραφή στην Σχολή ΗΜΜΥ, διατηρείται με την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σπουδών και αίρεται με την ανακήρυξη και τη λήψη του Διπλώματος Μηχανικού. Οι φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ θεωρούνται πλήρους φοίτησης. Κατ' εξαίρεση, οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του για τέσσερα (4) κατά μέγιστο ολόκληρα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, εφόσον συντρέχει λόγος, με έγγραφη αίτησή του πριν την έναρξη του εξαμήνου διακοπής. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην διάρκεια φοίτησης, ωστόσο παύει και η ισχύς της φοιτητικής ιδιότητας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών. Η φοιτητική ιδιότητα αποκαθίσταται στο εξάμηνο που ακολουθεί την λήξη της διακοπής με την επάνοδο του φοιτητή στη Σχολή.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης