Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κάθε φοιτητής, αμέσως μετά την εγγραφή του και την κατάλληλη αίτησή του στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του ΥΠΑΙΘ [academicid.minedu.gov.gr], εφοδιάζεται με προσωπική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η οποία καλύπτει πολλαπλές χρήσεις.

Με αίτηση των ενδιαφερομένων, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (ΚΕΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το πιστοποιητικό φοίτησης (βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο εξάμηνο σπουδών της Σχολής), η βεβαίωση σπουδών (για την εφορία ή τη στρατολογία), το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (κατάλογος μαθημάτων που ολοκλήρωσε ο φοιτητής και η βαθμολογία του), το παράρτημα διπλώματος και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών (βεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για λήψη διπλώματος).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης