Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Στη 2η/17-10-2023 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΗΜΜΥ, ορίστηκαν οι παρακάτω επιτροπές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023. Η κάθε επιτροπή θα εστιάζει στα μαθήματα (κυρίως στα υποχρεωτικά) του συγκεκριμένου εξαμήνου και τα αντικείμενά της θα είναι η μεταφορά εμπειρίας από προβλήματα στο παρελθόν, η καταγραφή των υποχρεώσεων του εξαμήνου, ο συντονισμός μεταξύ μαθημάτων (κυρίως των υποχρεωτικών), και η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Η κάθε επιτροπή συντονίζεται από τον Σύμβουλο Σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου. Όλες οι επιτροπές έχουν θητεία έως τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024.

Επιτροπή 1ου Εξαμήνου 2023-2024

Επιτροπή 3ου Εξαμήνου 2023-2024

Επιτροπή 5ου Εξαμήνου 2023-2024

Επιτροπή 7ου Εξαμήνου 2023-2024

Επιτροπή 9ου Εξαμήνου 2023-2024

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης