Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή έχει επιδείξει συνεχή βελτίωση στην ακαδημαϊκή ποιότητα λόγω των αταλάντευτων προσπαθειών του διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού, και των φοιτητών. Σημαντικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της Σχολής ΗΜΜΥ αποτελούν

  • η προώθηση της ποιότητας έναντι της ποσότητας στο ερευνητικό έργο των μελών της Σχολής ΗΜΜΥ και στην προσέλκυση ανταγωνιστικών - σε διεθνές επίπεδο - έργων, βραβείων, και διακρίσεων,
  • η προσέλκυση μελών ΔΕΠ μέσω διεθνών προκλήσεων με έμφαση στην προσέλκυση νέου ταλέντου και ιδεών και στην αποφυγή της ακαδημαϊκής αυτοεπικονίασης (inbreeding),
  • ο εξοπλισμός των εργαστηρίων,
  • η διασύνδεση διδασκαλίας, έρευνας, και καινοτομίας,
  • η θεσμοθέτηση, από το 2004, της διαδικασίας των Annual Activity Reports που υποχρεούται κάθε μέλος ΔΕΠ να υποβάλλει ετησίως, και
  • η θεσμοθέτηση Εξωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (που απαρτίζεται από καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής και στελέχη της βιομηχανίας).
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης