Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΟΜΣ) περιλαμβάνει έναν συγκεντρωτικό κατάλογο των περιοχών των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή. Από τα μαθήματα αυτά διδάσκεται ένας ορισμένος αριθμός σε κάθε εξάμηνο, ο οποίος καθορίζεται από το επιστημονικό ενδιαφέρον των μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τον ΟΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή (Adobe Acrobat - PDF) επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:


Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο "Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ.   

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ 

Οδηγοί προηγουμένων ετών:

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2017-2018 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-2017   

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2016   

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-2015  

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2013-2014  

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013  

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2011-2012   

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2009-2010   

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2008-2009   


Τα μαθήματα που προσφέρονται ανά Τομέα σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιγράφονται στον   Ιστοχώρο Μαθημάτων

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από ΠΜΣ άλλης Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή εξωτερικού, για να συμπληρώσει τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) του. Η κατοχύρωση μεταπτυχιακών μαθημάτων από άλλο ΠΜΣ θα γίνεται από Συνέλευση της Σχολής μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιτυχή περάτωση των σχετικών απαιτήσεων. Σε κάθε ένα από τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος αντιστοιχούν 7 ECTS. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων αυτών ορίζεται σε:

  • Ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα για απόκτηση ΔMΣ [Επιλογή 1]
  • Τρία (3) μεταπτυχιακά μαθήματα για απόκτηση ΔΜΣ [Επιλογή 2] ή Δ.Δ.

 

Για την αντιμετώπιση των στόχων, που διατυπώθηκαν προηγούμενα, καθορίστηκαν πέντε (5) γνωστικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής. Οι γνωστικές περιοχές είναι:

  • Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]:  Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η ανάλυση και ο σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, το υλικό (hardware) των υπολογιστών, η αρχιτεκτονική των υπολογιστών, οι μικροεπεξεργαστές, τα συστήματα πραγματικού χρόνου, η υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων και η ανάπτυξη εργαλείων CAD. Εντάσσεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
  • Συστήματα [ ΣΥΣ ]:  Οι γνώσεις που καλύπτει η περιοχή αυτή είναι η θεωρία των συστημάτων, ο αυτόματος έλεγχος, η επεξεργασία εικόνας και φωνής, η βιοϊατρική και ο έλεγχος ποιότητας. Εντάσσεται στον Τομέα Συστημάτων.
  • Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]:  Η περιοχή περιλαμβάνει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τηλεφωνικά συστήματα, κεραίες, μικροκύματα, θεωρία πληροφορίας και κωδίκων, δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών, ασύρματα συστήματα επικοινωνιών, αναγνώριση φωνής και επεξεργασία λόγου. Εντάσσεται στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών.
  • Πληροφορικής [ ΠΛΗ ]:  Η περιοχή περιλαμβάνει γνώσεις σε αρχές προγραμματισμού, αλγορίθμους, δομές δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, μεταφραστές (compilers), λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, γραφικής, τεχνολογίας λογισμικού και προσομοίωσης. Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.
  • Εφαρμογές Κοινωνίας των Πληροφοριών [ ΕΚΠ ]:  Θέμα της περιοχής αυτής είναι οι αυτοματισμοί γραφείου, τα διανεμημένα υπολογιστικά συστήματα, η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, ο σχεδιασμός υπολογιστικών συστημάτων, τα πληροφοριακά συστήματα και η επικοινωνία με το χρήστη. Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.

 

Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

  • Συνδιδασκόμενα με προπτυχιακά μαθήματα: Είναι μαθήματα που διδάσκονται παράλληλα με τα ομώνυμα προχωρημένα μαθήματα του Πρώτου Κύκλου Σπουδών. Δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα αυτά έχουν μόνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ομώνυμα προπτυχιακά μαθήματα.
  • Αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα: Είναι μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία διδάσκονται μόνο στο ΠΜΣ. Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφούν, πρέπει να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία του μαθήματος που έχει καθορίσει ο διδάσκων.
  • Ειδικά Κεφάλαια: Είναι αυτόνομα μεταπτυχιακά μαθήματα: Ο προσδιορισμός της ύλης είναι ευρύς ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να προσαρμόζει το μάθημα στις εκάστοτε εξελίξεις των τεχνολογιών αιχμής που είναι πολύ γρήγορες στις γνωστικές περιοχές της Σχολής. Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγραφούν, πρέπει να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία του μαθήματος που έχει καθορίσει ο διδάσκων.
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης