Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες που η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και μέσω αυτής στο διεθνή ανταγωνισμό επιβάλλει, λειτουργεί πλήρες θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο στοχεύει στην δημιουργία μηχανικών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου για να διατηρηθούν ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ΄ επέκταση η Ελληνική Οικονομία.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electronic and Computer Engineering), και/ή
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (PhD in Electrical and Computer Engineering).

Όπως καθορίζεται από τον Ν. 2083/92 σκοπός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε ένα από τους τομείς της Σχολής. Σκοπός του Διδακτορικού Διπλώματος είναι η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--