Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Πληροφορίας και ∆ικτύων

Σύντομη Περιγραφή:  Το Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων είναι ένα από τα εργαστήρια του τομέα Τηλεπικοινωνιών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο εργαστήριο συμμετέχουν τέσσερα μέλη ΔΕΠ, ένα μέλος ΕΕΔΙΠ, ένας υπάλληλος αορίστου χρόνου και μια συνεργαζόμενη ερευνήτρια. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν σταθερή και ουσιαστική παρουσία στα διεθνή επιστημονικά δρώμενα και έχουν τιμηθεί με τέσσερα βραβεία καλύτερης δημοσίευσης σε περιοδικά της ΙΕΕΕ, μεταξύ άλλων διακρίσεων.

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την έρευνα, την υποστήριξη μαθημάτων, την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας στους τομείς των δικτύων υπολογιστών, μετάδοσης πληροφορίας, επεξεργασίας φωνής και φυσικής γλώσσας, συστημάτων διαλόγου και πολυτροπικών συστημάτων αλληλεπίδρασης. Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία τριών υποχρεωτικών και αρκετών προαιρετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Το εργαστήριο έχει σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους καθώς και εξοπλισμό για ηχογραφήσεις.

Εκπαίδευση και Έρευνα: 

Έρευνα:
Το Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Οι ερευνητικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το εργαστήριο χωρίζονται σε δύο ομάδες: την ομάδα των δικτύων υπολογιστών και την ομάδα της επεξεργασίας φωνής και φυσικής γλώσσας:

 • Ομάδα Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδιασμός μοντελοποίηση και ανάλυση, απόδοσης δικτύων επικοινωνίας υπολογιστών. Ψηφιακά ασύρματα κινητά προσωπικά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών τρίτης γενιάς (UMTS). Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πολλαπλής πρόσβασης. Ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, τοπικής και μητροπολιτικής εμβέλειας. Δίκτυα ATM. Κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα συστημάτα διανομής πληροφορίας πολυμέσων. Μέθοδοι χρονο-προγραμματισμού για εξυπηρετητές πολυμέσων. Μέθοδοι χρονο-προγραμματισμού για ευρεία μετάδοση πληροφορίας δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα.

 • Ομάδα Επεξεργασίας Φωνής και Φυσικής Γλώσσας

Ανάλυση και Αναγνώριση Φωνής, Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας, Κωδικοποίηση Φωνής, Σύνθεση Φωνής, Ακουστική και Γλωσσική Μοντελοποίηση, Εύρωστη Αναγνώριση Φωνής και Προσαρμογή, Τηλεφωνικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές της Αναγνώρισης Φωνής και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Αυτόματη Μετάφραση, Πολυτροπικές Διεπαφές. 
Εκπαίδευση:

 • Προπτυχιακά Μαθήματα:
  • ΤΗΛ211: Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα
  • ΤΗΛ303: Στατιστική Μοντελοποίηση και Αναγνώριση Προτύπων
  • ΤΗΛ401: Δίκτυα Υπολογιστών Ι
  • ΤΗΛ402: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φωνής
  • ΤΗΛ411: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
  • ΤΗΛ413: Συστήματα Επικοινωνίας Φυσικής Γλώσσας
  • ΤΗΛ414: Εισαγωγή σε Μοντελοποίηση και Μελέτη Απόδοσης Δικτύων Επικοινωνιών
  • ΤΗΛ501: Κινητά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
  • ΤΗΛ525: Εισαγωγή σε δίκτυα Ασύγχρονης Ψηφιακής Μετάδοσης
 • Μεταπτυχιακά Μαθήματα:
  • ΤΗΛ605: Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνιών
  • ΤΗΛ607: Προχωρημένα θέματα Επεξεργασίας Φωνής
  • ΤΗΛ614: Ειδικά θέματα σε επεξεργασία σήματος και φυσικού λόγου
  • ΤΗΛ615: Ειδικά θέματα σε Δίκτυα Επικοινωνιών

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Τηλεπικοινωνιών

Δ/ντής:  Βασίλης Διγαλάκης - Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37226

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης