Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύντομη Περιγραφή: Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξυπηρετεί τις (α) εκπαιδευτικές ανάγκες των ενταγμένων μαθημάτων και (β) ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του. Διαθέτει πλήρη εκπαιδευτικό εξοπλισμό 16 θέσεων. Ο ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από παλμογράφους, γεννήτριες και πολύμετρα μεγάλης ακριβείας, αναλυτή ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές διαφόρων μεγεθών και αναπτυξιακά συστήματα μικροεπεξεργαστών, DSPs και FPGAs. Επίσης διατίθενται μια σειρά υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών, καθώς και όλο το απαραίτητο λογισμικό. Ακόμη υπάρχει ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκή διάταξη, μετεωρολογικός σταθμός μέτρησης των σχετικών μεγεθών με σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Τα ερευ­νητικά ενδιαφέροντα των απασχολούμενων στο Εργαστήριο σχε­τίζονται με τους ακόλουθους τομείς: Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγ­χου βασισμένες σε ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και γενετικούς αλγορίθμους. Αιολικά συστήματα (δια­σύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία). Εφαρ­μο­γές φωτοβολταϊκών διατάξεων. Συστήματα διαχείρισης ενέρ­γειας (EMS). Αισθητήρια και διατάξεις μετρήσεων βα­σι­σμέ­νες σε τεχνικές data fusion και sensor networks. Συστήματα βιοϊατρικής και εμ­βιο­μη­χα­νικής. Συστήματα αυτοματοποίησης σε καλλιέργειες. Ανάπτυξη μεταλλακτών και μετατροπέων, κλπ.

Εκπαίδευση και Έρευνα: Τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και κατευθύνσεις των απασχολούμενων σε αυτό σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:

 • Αισθητήρια και διατάξεις μετρήσεων βασισμένες σε νέες τεχνικές (fuzzy, neural, genetic, data fusion)
 • Συστήματα ανεμογεννητριών (WECS, διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομα συστήματα)
 • Φωτοβολταϊκές διατάξεις (διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομα συστήματα)
 • Ανάπτυξη μεταλλακτών και μετατροπέων (inverters, converters) για μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος (MPPT) από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου βασισμένες σε ασαφή λογική (fuzzy logic), νευρωνικά δίκτυα (neural networks) και γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms) για βιομηχανικές εφαρμογές
 • Συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EMS)
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (BMS)
 • Διαχείριση και λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών παραγωγής με διασύνδεση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Συστήματα εμβιομηχανικής (bioengineering) και βιοϊατρικής (biomedical)
 • Ανάπτυξη συστημάτων αφαλάτωσης νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών διατάξεων στη γεωργία για εξοικονόμηση υδατικών πόρων, βελτιστοποίηση της παραγωγής, κλπ.

Τα προπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

 • ΗΡΥ 202 : Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων (3ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 212 : Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (4ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 402 : Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρια (7ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 415 : Ηλεκτρονικά Ισχύος (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 416 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 526 : Υπολογιστικές Μέθοδοι Επίλυσης Κυκλωμάτων (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 527 : Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
 • ΗΡΥ 528 : Ηλεκτρονικά Συστήματα σε Διαχείριση Ενέργειας (9ο Εξάμηνο Σπουδών)

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει το Εργαστήριο είναι:

 • ΗΡΥ 602 : Ειδικά θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων
 • ΗΡΥ 616 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΗΡΥ 416)
 • ΗΡΥ 633 : Ειδικά Θέματα σε Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα
 • ΗΡΥ 635 : Ειδικά Θέματα σε Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΗΡΥ 528)

Ιστοχώρος Εργαστηρίου

Τομέας: Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Δ/ντής: Ευτύχιος Κουτρούλης - Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη ΔΕΠ

Εργαστηριακό Προσωπικό

Επικοινωνία 

Τηλ.:+30 28210 37213, 37214, 37232, 37264

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης