Κατάλογος Εκδηλώσεων

28
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεώργιου Γεωργίου, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα28/09/2018 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓEΩΡΓIΟΥ

με θέμα

 

Φασματική Φωτογραφία

Spectral Photography

 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 1 μ.μ.

Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας (επιβλέπων)

  Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς

  Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

 

​​​​​​​Περίληψη

Ένα κοινό θέμα που απασχολεί την βιομηχανία χρώματος είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούν να αναπαραχθούν τα χρωματικά ερεθίσματα εφάμιλλα με το χρώμα που βλέπουμε. Με την φασματοσκοπική τεχνολογία μπορούμε να μετρήσουμε επιφανειακές φασματικές ανακλάσεις χρωματομετρικών διαγραμμάτων, τα οποία είναι πρότυπα στην επιστήμη χρώματος. Πολλαπλές πηγές φωτός συλλέγονται για να σχηματιστεί μια βάση φασματικής κατανομής ισχύος που θα βοηθήσει στην εξαγωγή φασματικών υπογραφών διαφορετικών σεναρίων φωτισμού. Χρησιμοποιώντας αυτή τη βάση και αξιοποιώντας τις φασματικές πληροφορίες τόσο του ορατού όσο και του υπέρυθρου φάσματος που έχει κάθε τύπος φωτισμού, μπορούμε να ταιριάξουμε φασματικά ένα τύπο φωτισμού που παίρνουμε ως είσοδο και να αναπαράγουμε με ακρίβεια χρώμα απο τα φασματικά δεδομένα. Χρησιμοποιώντας μετρικές φασματικής σύγκρισης επιτυγχάνεται η εκτίμηση φωτιστικής πηγής και μέσω μετρικών χρωματικών διαφορών μεταξύ επιφανειών απο φασματικά ανακατασκευασμένες εικόνες οδηγούμαστε στην δημιουργία αληθινού, βάσει ανθρώπινης όρασης, υπολογιστικού χρώματος ανεξαρτήτως φωτιστικών συνθηκών.

Abstract

A common topic which concerns the color industry is the way to optimally reproduce color stimulus identical to the color we are capable of seeing. With spectroscopic technology we can measure surface spectral reflectances of Colorimetric Charts which are the golden standards in color science. Multiple light sources are acquired to form a Spectral Power Distribution Database that could help extract the spectral signatures of different illumination scenarios. Using this Database and exploiting the spectral information features of both the Visible and Near Infrared spectrum each illuminant type has, we can spectrally match the given illumination and reproduce accurately color from spectral data. Using spectral comparison metrics, illuminant estimation is achieved and color difference measurements across patches on spectrally reconstructed images will lead to the creation of true, according to human vision, computational color with illumination independency.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης