Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεώργιου Κοτζαμπασάκη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Αίθουσα Εργαστηρίου Intelligence, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα14/09/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

με θέμα

Συντονισμός Κάλυψης σε Δίκτυα Αισθητήρων
μέσω Ενισχυτικής Μάθησης
Coordinated Coverage in Sensor Networks
via Reinforcement Learning

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, 12 μ.μ.
Αίθουσα Εργαστηρίου Intelligence, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Περίληψη

Η μηχανική μάθηση είναι ένα ταχύτατα και διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο στην επιστήμη των υπολογιστών. Εκτός από αυτό, τα δίκτυα αισθητήρων είναι επίσης ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο που έχει σημαντική επίδραση σε μία ποικιλία από εφαρμογές. Βάσει των παραπάνω, μία προσέγγιση πολυπρακτορικού συστήματος (MAS) σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSNs) που περιλαμβάνει αισθητήρες-ενεργοποιητές κόμβους είναι πολλά υποσχόμενη, καθώς μπορεί δυνητικά να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς σε πόρους που είναι έμφυτοι σε αυτά τα δίκτυα με το να συντονίζει αποδοτικά τις δραστηριότητες μεταξύ των κόμβων. Επιπλέον, ένα κοινό θέμα στο πεδίο των δικτύων αισθητήρων είναι το πρόβλημα της συντονισμένης κάλυψης, στο οποίο καλείται κάποιος να καλύψει κατάλληλα και επαρκώς μία περιοχή με αισθητήρες. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, εξετάζουμε το πρόβλημα της συντονισμένης κάλυψης των αισθητήρων και μελετάμε τη συμπεριφορά και την απόδοση του τελείως κατανεμημένου Q-Learning αλγορίθμου ενισχυτικής μάθησης χρησιμοποιώντας γραμμική προσέγγιση της συνάρτησης χρησιμότητας. Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Tossim για να προσομοιώσουμε την TinyOS εφαρμογή μας, η οποία αποτελείται από διαφορετικές τοπολογίες δικτύου αισθητήρων με παραμετροποιημένο μέγεθος. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της υλοποίησης μας και δείχνουμε έναν αριθμό από γραφήματα για να οπτικοποιήσουμε τις εκβάσεις της απόδοσης και της μάθησης σε τρεις συγκεκριμένες τοπολογίες. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν θέματα, όπως επιτυχή σύγκλιση σε βέλτιστες πολιτικές και μεγιστοποίηση των τοπικών και καθολικών ανταμοιβών. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης είναι αρκετά ενθαρρυντικά από την άποψη των υψηλών ποσοστών επιτυχών συγκλίσεων του αλγορίθμου μας σε βέλτιστες πολιτικές
Abstract

Machine Learning is a fast developing and ever growing field in computer science. In addition to that, Sensor Networks are also a very promising field that has significant impact on a variety of applications. Given these facts, a multi-agent system (MAS) approach on wireless sensor networks (WSNs) comprising sensor-actuator nodes is very promising, as it has the potential to tackle the resource constraints inherent in these networks by efficiently coordinating the activities among the nodes. Furthermore, a very common issue in the field of sensor networks is the sensing coverage problem, which is the task of properly and sufficiently covering an area. In this thesis, we consider the coordinated sensing coverage problem and study the behavior and performance of the fully distributed Q-Learning algorithm for reinforcement learning using linear value function approximation. We use the Tossim platform to simulate our TinyOS application, which consists of different topologies of sensor networks with parametric sizes. Subsequently, we present the results of our simulation and display a number of graphs to visualize performance and learning outcomes on three specific topologies. We consider issues, such as successful convergence to optimal policies and maximization of local and global rewards. The implementation results are quite promising, since our algorithms exhibit high percentage of successful convergence to optimal policies.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης