Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παληαλέξη Κωνσταντίνου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/10/2020 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ

θέμα
Εκτίμηση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρικών Οχημάτων Διασυνδεδεμένων στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
Electric Power Demand Estimation of Plug-in Electric Vehicles

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό οφείλεται κυρίως στα οφέλη της ηλεκτροκίνησης ως προς το περιβάλλον. Σε μικρά ποσοστά εισχώρησης τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν φορτίο ικανό να προκαλέσει προβλήματα στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας σε επίπεδο χώρας. Όσο όμως η χρήση τους γίνεται πιο διαδεδομένη, η ανεξέλεγκτη φόρτιση τους μπορεί να οδηγήσει σε υπερφορτώσεις μετασχηματιστών ή σε αδυναμία κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, ενώ παράλληλα αρχίζει να αποτελεί ενα ευέλικτο φορτίο, το οποίο μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο σύστημα τις απαραίτητες χρονικές στιγμές που η ζήτηση ενέργειας είναι υψηλή.
Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς των οδηγών για να μοντελοποιήσουμε όχι μόνο τις ανάγκες φόρτισης των οχημάτων τους μέσα στην μέρα αλλά και την δυνατότητα προσφοράς ενέργειας όσο είναι σταθμευμένα και η ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη είναι επαρκής. Προτείνουμε μια μέθοδο μοντελοποίσης για τον υπολογισμό του φορτίου μεγάλου αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μικρό χρονο εκτέλεσης. Επίσης, χρησιμοποιούνται χρονοσειρές της ημερίσιας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας καθώς και το αντίστοιχο ημερίσιο φορτίο ώστε να προσεγγίσουμε τις επιπτώσεις που θα έχουν τα σενάρια διείσδυσης στο σύστημα αλλά και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μελετάμε τρία διαφορετικά σενάρια διείσδυσης σύμφωνα με το πόσο αισιόδοξη θα είναι η προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση. Οι τεχνικές φόρτισης που εφαρμόζονται είναι η απλή άμεση φόρτιση και η έξυπνη φόρτιση, με ή χωρις την δυνατότηα προσφοράς ενέργειας στο σύστημα. Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα κάθε τεχνικής φόρτισης και σχολιάζονται οι τελικές επιδράσεις στο σύστημα.

Abstract 
In recent years there has been a rapid increase in sales of electric cars around the world. This is mainly due to the environmental benefits of electrified transportation. At low penetration rates, electric cars do not constitute a load capable of causing problems in the country-wide electric power system. However, as their use becomes more widespread, their uncontrolled charging can lead to system overloading or inability to meet energy demands, while at the same time it can be a flexible load, which can help the system at the necessary time periods.
In this work we use real driver behavior data to model not only the charging needs of their vehicles during the day but also the ability to supply energy as long as they are parked and the energy they have stored is sufficient. We propose a modeling method for calculating the load of a large number of electric cars in a short run time. Also, time series of the daily price of electricity in Greece are used as well as the corresponding daily load in order to approach the effects that the penetration scenarios will have on the system but also on the price of electricity and how they would respond to electricity price variations.
We study three different penetration scenarios of plug-in electric vehicles. The charging techniques applied are simple direct charging and smart charging, with or without the ability to supply energy to the system. Finally, the obtained results are compared and general conclusions are drawn.
 

Meeting ID: 816 2756 0236
Password: 008147

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης