Κατάλογος Εκδηλώσεων

28
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πασπαλάκη Σταύρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα28/09/2020 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

θέμα

Επεξεργασία Βίντεο Πραγματικού Χρόνου για Αναγνώριση και Εντοπισμό Προβλημάτων σε Δίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας
Real-time Video Processing for Detection and Localization of Irregular Structures on Fishing Nets

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (επιβλέπων)
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος
Δρ. Παπανδρουλάκης Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η επεξεργασία υποθαλάσσιων εικόνων από δίχτυα ιχθυοκλωβών και ο εντοπισμός ενδεχόμενων ασυνεχειών πάνω σε αυτά (πχ. τρύπες). Μια τέτοια εφαρμογή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη μιας και μειώνει τις οικονομικές απώλειες των μονάδων παραγωγής. 
Η υλοποίηση μας συνδυάζει δύο διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις επεξεργασίας της εικόνας: την καθολική επεξεργασία (global process) και την τοπική επεξεργασία (local process). Στην πρώτη επικεντρωνόμαστε στη στατιστική ανάλυση κατακερματισμένων τμημάτων της εικόνας μέσω της τιμής της έντασης που περιέχεται στα τμήματα αυτά. Στη δεύτερη προσέγγιση εστιάζουμε στην εξαγωγή επαναλαμβανόμενων μοτίβων (πχ. ευθειών) βασιζόμενοι στην τεχνική του μετασχηματισμού Hough. Οι μέθοδοί μας υλοποιήθηκαν σε στατικές εικόνες διχτυών διαφορετικού σχήματος και μεγέθους. Στα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος μπορεί να καταγραφεί ότι, μέσω μελλοντικής συνδυαστικής υλοποίησης των δύο μεθόδων, είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα με στόχο την εφαρμογή του σε ρεαλιστικές συνθήκες, πραγματικού χρόνου, επιτήρησης διχτυών ιχθυοκλωβών 

Abstract
The objective of the current thesis is the processing of underwater images from fish nets cages and the detection of discontinuities on them (eg. holes). Such an application proves to be particularly useful as it reduces the economic loss of production units. Our implementation combines two different image processing approaches: the global process and the local process. In the first one we focus on the statistical analysis of segmented parts of the image through the value of intensity which is contained in these parts. While in the second we focus on the export of repetitive pattern (e.g. straight lines) based on the Hough transformation technique. Our methods were implemented on static images of fish nets of different shape and size. As for the advantages of our system, we could say that, through future combined implementation of the two methods, there is good indication that it can lead to a fully automatic system in order to be used under realistic conditions for real-time monitoring and interventions.

Meeting ID: 990 0356 6020
Password: 810708

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης