Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μπαρδούτσου Αρτέμιδος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041
Ώρα12/03/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Θέμα
Σχεδιασμός και Προσομοίωση Κτιρίων για τον Ενεργειακό Αυτοματισμό Κτιρίων 
Design and Simulation Tool for Energy Efficient Building Automation

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (επιβλέπων)
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης 
Δρ. Ελευθερία Σεργάκη (Μέλος ΕΔΙΠ)

Περίληψη
Ο κτιριακός τομέας αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο, όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, μετά από τον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο της μείωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και οικονομικούς, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα ως κράτος μέλος, έχουν εκδώσει οδηγίες και νομοθετήσει νόμους προς αυτόν τον σκοπό.
Η παρούσα εργασία έχει ως τίτλο «Σχεδιασμός και Προσομοίωση κτιρίων για τον ενεργειακό αυτοματισμό κτιρίων» και αντικείμενό της αποτελεί η ενεργειακή προσομοίωση μονοκατοικίας με χρήση σύγχρονων κεντρικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης, καθώς και σύγκριση αυτών με σκοπό την επίτευξη θερμικής άνεσης.
Συγκεκριμένα, μελετήθηκε και έπειτα ακολουθήθηκε μεθοδολογία ενεργειακής μοντελοποίησης μονοκατοικίας στην περιοχή του Αιγίου, εμβαδού 128 m2. Για την μοντελοποίηση του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε το Open – Studio PlugIn του Google SketchUp ενώ για την ενεργειακή προσομοίωση και εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το Energy Plus.
Τέλος, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, έγινε σύγκριση της απόδοσης του κεντρικού συστήματος θέρμανσης – ψύξης που επιλέχθηκε (VRF) με συμβατικά συστήματα πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και με χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Abstract
The building sector is the second largest in terms of energy consumption, after the transport sector. In the context of reducing and saving energy for environmental and economic reasons, both the European Union and Greece as a member state have issued directives and legislated to this end.
This present paper is entitled "Design and Simulation of Buildings for Energy Automation of Buildings" and its object is to simulate a house energy using modern central heating and cooling systems, and to compare them in order to achieve thermal comfort.
Specifically, it was studied and then followed the methodology of energy modeling of a house in the area of Aigio (128 m2). Google SketchUp Open - Studio PlugIn was used to model the building while Energy Plus was used for energy simulation and to extract the results.
Finally, when presenting the results, the performance of the selected central heating-cooling system (VRF) was compared with conventional oil and gas systems and with the use of Photovoltaic System.
 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης