Κατάλογος Εκδηλώσεων

20
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σπυριδάκη Στυλιανής - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38, 137Π39
Ώρα20/02/2020 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Θέμα
Ψηφιακή Μικροκατοπτρική Συσκευή για τον Έλεγχο της Φασματικής Έντασης Ισχύος Πηγών Φωτός Ευρέως Φάσματος
Digital Micromirror Device for Controlling Spectral Power Distributions of Broadband Light Sources

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μπάλας Κωνσταντίνος (Επιβλέπων)                                                                                          
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη
Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος                                                                               

Περίληψη
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μια καινοτόμα ψηφιακή μικροκατοπτρική συσκευή για τον έλεγχο της φασματικής έντασης ισχύος πηγών φωτός ευρέως φάσματος. Στον κόσμο της οπτικής επιστήμης, υπάρχουν ήδη ρυθμιζόμενες πηγές φωτός (Tunable Light Sources – TLS) βασισμένες σε διαφορετικές τεχνολογίες, όπως λέιζερ (Distributed Bragg Reflector, Distributed Feedback, Ion and Dye), ρυθμιζόμενα φίλτρα (Liquid Crystal, Optical Parametric Oscillator and Acousto-optic) και άλλα. Οι εν λόγω πηγές παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα, όπως χαμηλή απόδοση, υψηλό κόστος και χαμηλή εκπεμπόμενη ισχύ. Ένας ακόμα σημαντικός περιορισμός ως προς την απόδοσή τους είναι πως συνήθως μπορούν να προβάλουν λιγότερα από δέκα ταυτόχρονα μήκη κύματος με εύρος οριοθετημένο από τις κορυφές κάθε φασματικής καμπύλης. 
Η οπτική συσκευή που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή είναι ικανή να προβάλει οποιοδήποτε διαθέσιμο φάσμα υπάρχει σε μορφή καμπύλης, ξεπερνώντας έτσι τον περιορισμό των κορυφών που μέχρι τώρα μπορούσαν να προβάλουν οι ρυθμιζόμενες πηγές φωτός. Την καινοτόμα συσκευή πλαισιώνει κατάλληλο λογισμικό και έτσι είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον υπολογιστή. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε προϋπάρχον μοντέλο, αντικείμενο προηγούμενης διπλωματικής εργασίας το οποίο τροποποιήθηκε τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής όσο και λογισμικού.

Abstract 
The subject of this thesis is an innovative digital micromirror device for controlling the spectral intensity of broad-spectrum light sources. In the world of optical science, there are already Tunable Light Sources (TLS) based on different technologies, such as lasers (Distributed Bragg Reflector, Distributed Feedback, Ion and Dye), tunable filters (Liquid Crystal, Optical Parametric Oscillator and Acousto-optic) and others. These sources have significant disadvantages, such as low throughput, high cost, and low power efficiency. Another important limitation on their performance is that they usually can project less than ten simultaneous wavelengths with a range delimited by the peaks of each spectral curve.
The optical device presented in this thesis is capable of projecting any available spectrum in a curved form, getting over the limitation of peaks that could be projected by tunable light sources until now. This innovative device is supported by appropriate software that enables fully computer-controlled operation. At this point, it should be noted that the present study was based on a pre-existing model, the subject of prior thesis work that was modified at both architectural and software level.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης