Κατάλογος Εκδηλώσεων

13
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κεφάλα Βασιλείου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041
Ώρα13/02/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Θέμα

Υπολογιστική Διερεύνηση Μαθηματικού Υποδείγματος Βελτιστοποίησης με Εφαρμογή στην Βελτιστοποίηση Κόστους - Οφέλους Αγροτικής Παραγωγής - Computational Investigation of Mathematical Programming Models: Application to Cost-Benefit Farm Optimization

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος (Επιβλέπων)
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ροζάκης Στυλιανός (ΜΗΠΕΡ)


Περίληψη
Οι αγροοικονομολόγοι- αναλυτές κατασκευάζουν αγροοικονομικά μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) προσπαθώντας να αναπαραστήσουν όσο καλύτερα μπορούν την οικονομική πραγματικότητα των παραγωγών ώστε να μελετήσουν τις επιλογές τους και να τους συμβουλέψουν. Στην πιo απλή μορφή τα υποδείγματα αυτά έχουν στόχο να βρουν τον καλύτερο τρόπο που πρέπει ένας αγρότης να κατανείμει τους πόρους του ώστε να βελτιστοποιήσει μία συνάρτηση χρησιμότητας του. Απώτερος σκοπός του αναλυτή που κατασκευάζει ένα τέτοιο υπόδειγμα είναι να μπορεί να αναπαράγει τις πραγματικές αποφάσεις που έχει πάρει ένας αγρότης σε επίπεδο αγρού ώστε το υπόδειγμα να θεωρείται αξιόπιστο. Αν ένα υπόδειγμα ρυθμίζεται και θεωρείτε δηλαδή αξιόπιστο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή σεναρίων αγροτικής πολιτικής και να εξετάσουμε τις αντιδράσεις των παραγωγών σε αυτές τις αλλαγές.
Ο Θετικός Μαθηματικός Προγραμματισμός είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να βαθμονομήσουμε υποδείγματα γεωργικών δραστηριοτήτων παραγωγής. Ο ΘΜΠ χρησιμοποιεί παρατηρήσεις για μέσα κόστη και κέρδη από δεδομένα σε εθνικό επίπεδο για να βαθμονομήσει μία μη γραμμική συνάρτηση κόστους.  Στην παρούσα διπλωματική ξεφεύγουμε από τα στενά πλαίσια του κλασικού γραμμικού υποδείγματος του ΘΜΠ και ενσωματώνουμε στο υπόδειγμα τον κίνδυνο μέσω της «θεωρίας αναμενόμενης απόδοσης-διακύμανσης» (mean-variance analysis – E-V) που στηρίζεται στην θεωρία χαρτοφυλακίου (portfolio theory). Το κριτήριο E-V που χρησιμοποιούμε υποθέτει πως η επιλογή καλλιεργειών εκ μέρους του παραγωγού εξαρτάται από την απόδοση (αναμενόμενο κέρδος) εναλλακτικών παραγωγικών σχεδίων αλλά και από τη διακύμανση αυτής, η οποία ερμηνεύεται ως ένα μέτρο του κινδύνου που αντιμετωπίζει ο παραγωγός. Πρόκειται για πολύπλοκη εφαρμογή της μεθόδου του ΘΜΠ που έχει εξειδικευθεί μαθηματικά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα με την διαδικασία του ΘΜΠ επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή των παρατηρήσιμων τιμών του έτους βάσης, η ανάκτηση του πραγματικού πίνακα διακύμανσης- συνδιακύμανσης και του πραγματικού διανύσματος κόστους αξιοποιώντας το κριτήριο της μέγιστης εντροπίας. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής αφορά στη διερεύνηση του υπολογιστικού μέρους του υποδείγματος της μέγιστης εντροπίας, την διατύπωση συνολικά του υποδείγματος  σε εναλλακτικό λογισμικό (MATLAB), την επίλυση για ικανό αριθμό γεωργικών επιχειρήσεων και έλεγχο για την αποτελεσματικότητα της βαθμονόμησης σε κάθε μια από αυτές. Έχει παραδοθεί η μαθηματική εξειδίκευση του υποδείγματος, η κωδικοποίηση του στο λογισμικό και η πλήρης ανάλυση των  αποτελεσμάτων περιλαμβανομένης και της προσέγγισης των τιμών των μεταβλητών στην άριστη λύση στις αρχικές παρατηρήσεις. Έτσι το υπόδειγμα είναι επιχειρησιακά διαμορφωμένο για ανάλυση πολιτικής και λήψης αποφάσεων από την επιχείρηση.


 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης