Κατάλογος Εκδηλώσεων

24
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πατρικα Αθανάσιου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2041
Ώρα24/01/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Θέμα
Χρήση μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων για την Αναγνώριση Δομικών Φθορών σε Εφαρμογές Επιθεώρησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων - Using Unmanned Aerial Vehicles for Recognizing Structural Defects in Building Inspection Applications

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης(επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος 

Περίληψη
Η αντοχή  των  κτιριακών  κατασκευών και  η  αποφυγή  μηχανικών  λαθών καθιστούν  αναγκαία  την  ανάπτυξη  βέλτιστων  σχεδιασμών  και την  εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός: από την μία πλευρά,  η σχεδίαση  ενός  αλγορίθμου  αναγνώρισης  κτιριακών  φθορών και  από  την άλλη,  η  ανάπτυξη  του  αντίστοιχου  λογισμικού  που  θα  επιτρέπει  στον  χρήστη  να αναγνωρίζει τις φθορές αυτές.  Παράλληλα, κατασκευάστηκε  το  συγκεκριμένο εργαλείο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με την χρήση Μη Επανδρωμένου Ιπτάμενου Οχήματος  (UAV).   Τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  έδειξαν ότι  η  συγκεκριμένη μεθοδολογία  προσέφερε επαρκή  και  ακριβή  αναλυτικά  δεδομένα  για  την  έγκαιρη πρόβλεψη, καταγραφή και μελέτη κτιριακών φθορών. Η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει  ένα  βιβλιογραφικό  κενό σε  θεωρία  και  πράξη,  αξιοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες  που  μέχρι  την  παρούσα χρονική  στιγμή  δεν  είχαν  χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά.

Abstract 
The resistance of building structures and the need to  void mechanical errors necessitate the development of optimal designs and implementation of innovative technologies. The purpose of this paper is dual: on the one hand, the design of an algorithm for recognition of building damage and on the otherhand,  the development of appropriate software that allows the user to recognize such damage. At the same time,  this tool was built in order to operate using Unmanned Aerial Vehicles (UAV). The simulation results of the application indicated that the particular methodology provided adequate and accurate analytical data for the early prediction, registration and study of building damage.This thesis comes to fill a bibliographic gap in theory and practice, utilizing different methodologies that have not been used combinatorially until now.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης