Κατάλογος Εκδηλώσεων

09
Οκτ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Ευαγγελίας Φυτράκη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-42, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα09/10/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΥΤΡΑΚΗ


με θέμα
Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας σε Κτίρια – Έξυπνα δίκτυα
Buildings Energy Savings and Management – Smart Grids


Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019, 13:00 μ.μ.
Αίθουσα 145.Π42, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη


Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης
Αναπλ. Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (Σχολή ΜηΠερ)


Περίληψη
Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εξαγωγή αποτελεσμάτων που αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρει ένα κτίριο καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του. Γίνεται επίσης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και συγκεκριμένα στον εντοπισμό τμημάτων του κτιρίου που πιθανολογείται ότι συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην δημιουργία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών. Στόχος είναι η αντικατάσταση υλικών των τμημάτων που συνεισφέρουν περισσότερο στη δημιουργία επιπτώσεων, με σκοπό, την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού υλικών της κτιριακής κατασκευής προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κτιρίου.
Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκε το Κτίριο Κ2 του Πολυτεχνείου Κρήτης στον νομό Χανίων της Ελλάδας. Το λογισμικό Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων είναι το Athena Impact Estimator for Buildings©. Σε αυτό το λογισμικό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύει τις επιπτώσεις της κατασκευής στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις προκύπτουν αθροιστικά, από όλα τα στάδια ζωής του κτιρίου, δηλαδή από το στάδιο παραγωγής που περιλαμβάνει την εξαγωγή της πρώτης ύλης από το περιβάλλον, την μεταφορά των πρώτων υλών, την διαδικασία οικοδόμησης του κτιρίου, την διαδικασία εγκατάστασης, τη συντήρηση, τις επισκευές, την αντικατάσταση κάποιων υλικών, την ανακαίνιση, τη λειτουργική ενεργειακή χρήση, τη λειτουργική χρήση νερού έως το στάδιο λήξης ζωής του κτιρίου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση κατεδάφισης, τη μεταφορά, την επεξεργασία αποβλήτων και την απόρριψη.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η συνεισφορά του κάθε τμήματος στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με γνώμονα τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Τα κύρια περιβαλλοντικά φαινόμενα είναι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, το δυναμικό οξίνισης, η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια, το δυναμικό καταστροφής του όζοντος και το δυναμικό πρόκλησης του ευτροφισμού. Με τη μελέτη της συνεισφοράς του κάθε τμήματος ξεχωριστά στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου έγινε αντιληπτό ποια επιμέρους στοιχεία του κτιρίου είναι λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον και έτσι έγιναν αλλαγές των υλικών κατασκευής με διάφορους συνδυασμούς, μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση.


Abstract
This master thesis studies the environmental impact of a building throughout its lifetime. The thesis gathers results as well as analyzes them aiming at identifying the parts of the building which are more likely to have resulted in the environmental impact. The goal is the replacement of the materials that contribute the most to the impact so as to find the optimal combination that reduces the impact for the building under study.
The building under study is the "Building K2" at the Technical University of Crete, in Chania, Greece. The software for the Life Cycle Analysis that has been used to obtain the results is the Athena Impact Estimator for Buildings©. This software allows the user to analyze the impact of a building to the environment. The impact is cumulative over the different stages of the life cycle of the building, starting from the stage of production which includes the extraction of the raw materials from the environment, their transfer, the building process itself, the maintenance, the repairs, the replacement of materials, the renovation, the energy dissipation, the water consumption of the building, all the way to the final stage in the life cycle of a building which includes the demolition, the transfer and the processing of the waste and their disposal.
In specific, the thesis shows the contribution of different parts of the building to the environmental impact taking into account the major environmental problem of the planet. The main environmental phenomena are the global warming, fossil fuel consumption, acidification potential, particulate pollution, ozone depletion potential and eutrophication potential. By studying their individual contribution to the environmental fingerprint of the building the thesis identifies the parts of the building that are less friendly to the environment and then evaluates different combinations of alternative materials - that can replace the original ones - aiming to an optimal possible solution.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης