Κατάλογος Εκδηλώσεων

08
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νεόφυτου Ζαχαρία, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Αίθουσα Συνεδριάσεων Εργαστηρίου Intelligence, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα08/10/2019 17:30 - 18:30

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ

 

με θέμα

Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Άκρων στο Υπολογιστικό Νέφος για Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων

Multi Edge Cloud (MEC) Architecture for Supporting Internet of Things (IoT) Applications

 

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, 5:30 μ.μ.

Λ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, Αίθουσα Intelligence Lab, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (επιβλέπων)

 Αναπληρωτής Καθηγητής Δεληγιαννάκης Αντώνιος

 Αναπληρωτής Καθηγητής Σαμολαδάς Βασίλειος

​​​​​​​

Περίληψη

Το LINCA είναι ένα κατανεμημένο Δίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να προσφέρει ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε κάθε ΙοΤ οργανισμό  που επιθυμεί να εγγραφεί στο σύστημα αυτό προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες και τις συσκευές του σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών. Κάθε  οργανισμός που είναι καταχωρημένος στο LINCA αντιπροσωπεύεται από ένα σύστημα άκρου που μπορεί να αλληλοεπιδρά με άλλα συστήματα άκρων που είναι καταχωρημένα στο δίκτυο  του LINCA. Όλοι οι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στο LINCA υιοθετούν το JSON μορφότυπο  για την περιγραφή των συσκευών τους και παρέχουν έναν μηχανισμό αναζήτησης για την εύρεση συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε καταχωρημένο σύστημα άκρου και πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από κάθε χρήστη, όπως αναγνωριστικό συσκευής, τύπος συσκευής κ.τ.λ.To LINCA ακολουθεί ένα μοντέλο αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων όπου κάθε επίπεδο παρέχει λειτουργίες για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι κύριοι τύποι χρηστών είναι οι Διαχειριστές Συστήματος, οι Ιδιοκτήτες Υποδομών και οι Πελάτες. Οι διαχειριστές συστημάτων έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και να τροποποιούν το σύστημα του άκρου τους καθώς και τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Οι ιδιοκτήτες υποδομής έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν και να συνδέουν συσκευές διαφορετικών ή παρόμοιων τύπων στο σύστημα του άκρου τους. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν συνδρομές σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο συστήματα του άκρου τους ή σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες με άλλα καταχωρημένα συστήματα άκρων του LINCA, για παράδειγμα να ανακτήσουν μετρήσεις συσκευών. Αυτή η αρχιτεκτονική 3 επιπέδων είναι επεκτάσιμη προσθέτοντας περισσότερους και διαφορετικούς ΙοΤ οργανισμούς. Το LINCA έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της υπηρεσιοκεντρικη αρχιτεκτονικής  (SOA)  σαν μια σύνθεση μικρο-υπηρεσιών που εκτελούνται στο νέφος (cloud). Το LINCA αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό πραγματικών και συνθετικών συσκευών που παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων (δηλαδή μετρήσεις αισθητήρων). Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο κάτω από μεγάλο φόρτο εργασίας.

Abstract

LINCA, a distributed master-less IoT system, is designed and deployed to offer security and high availability services to any IoT organization that wishes to register and provide their services and devices to a wider range of users. Each registered organization in LINCA is represented by an edge system which can interact with other edge systems, also registered to the LINCA network. All organizations comprised in LINCA adopt JSON as the data format used for the description of their infrastructure devices and provide a search mechanism to seek devices that are connected to any registered edge and meet the criteria set by each of their users, such as device ID, device location, device type etc. LINCA follows a 3-tier architecture model where each tier serves functionality for different types of users. The main types of users are System Administrators, Infrastructure Owners and Customers. System Administrators have the right to control and modify their individual edge system and the users connected to their system. Infrastructure Owners have the permission to install and connect devices of different or similar types in their edge system. Customers have the right to create subscriptions to devices that are connected to their edge systems or to devices that are connected to other registered edges in for example to retrieve device measurements. This 3-tier architecture is expandable, adding more IoT organizations to connect. LINCA is designed as a Service Oriented Architecture as a composition of micro-services that run in the cloud. LINCA is evaluated using a large number of real and synthetic devices producing massive amounts of data (i.e. sensor measurements). Experimental results show that the system can respond under heavy workloads in real time.

 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης