Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Τσαμούδαλη, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα11/07/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΜΟΥΔΑΛΗ

 

με θέμα
Μοντελοποίηση και Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Συστήματος Άντλησης Ταμίευσης για Αξιοποίηση της Απορριπτόμενης Ενέργειας σε μη Διασυνδεδεμένα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εφαρμογή στο Φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο Κρήτης

Modeling and Optimal Dimensioning of a Pump–Storage System for the Exploitation of the Rejected Energy in Non – Interconnected Electrical Power Systems. Case - Study in Potamon Dam, Rethymno Crete

 

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, 1 μ.μ.

Αίθουσα 145.Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Σταυρακάκης Γεώργιος (επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος

 

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται η αποθήκευση απορριπτόμενης ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης. Έχοντας σαν δεδομένο την χρονοσειρά απορριπτόμενης ενέργειας του 2015 της Κρήτης όπως δόθηκε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείου, μελετάται ο σχεδιασμός του αναστρέψιμου Υδροηλεκτρικού Έργου (Pumped Storage System) του Φράγματος Ποταμών στο Ρέθυμνο Κρήτης. H απορριπτόμενη ενέργεια από τα αιολικά πάρκα της Κρήτης απορροφάται από την αντλητική εγκατάσταση και μετατρέπεται σε υδραυλική. Αυτό επιτυγχάνεται από την άντληση του νερού από τον κάτω ταμιευτήρα στον ταμιευτήρα με το μεγαλύτερο ύψος. Η αποθηκευμένη υδραυλική ενέργεια στη συνέχεια, όταν απαιτείται, μετατρέπεται σε ηλεκτρική τροφοδοτώντας το ηλεκτρικό δίκτυο με εγγυημένη ενέργεια. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής είναι η βελτιστοποίηση της διαστασιολόγησης των κυρίων συνιστωσών του έργου (του πλήθους των αντλιών, ονομαστική παροχή αντλιών, της ισχύος υδροστροβίλου και της χωρητικότητας των δεξαμενών). Για την βελτιστοποίηση χρησιμοποιείται σαν κριτήριο η Καθαρή Παρούσα Αξία για οικονομικό κύκλο ζωής της επένδυσης 25 έτη. Η διαστασιολόγηση των παραπάνω συνιστωσών βασίζεται σε αποτελέσματα μαθηματικής προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος που πραγματοποιείται στο προγραμματιστικό εργαλείο Μatlab.​​​​​​​

Abstract

The purpose of this project is to investigate the optimal configuration of the Amari Hybrid Power Station (HPS), including the sizing of its individual components and the selection of the guaranteed capacity of the station. The purpose of this project is to investigate the rejected energy from the non-interconnected electricity system of Crete. Taking into account the rejected energy of Crete for 2015 as given by the lab of hydraulic machines of National Technical University a research will take place about the optimal configuration of the Amari Hybrid Power Station (HPS), including the sizing of its individual components and the selection of the guaranteed capacity of the station. The energy discharged from the wind farms of Crete is absorbed by the pumping plant and converted to hydraulic. . This is achieved by pumping the water from the lower reservoir to the upper reservoir. For optimization, Net Present Value is used as a criterion for an investment life cycle of 25 years. The dimensioning of the above components is based on mathematical simulation results of the system operation that is performed in the Matlab programming tool.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης