Κατάλογος Εκδηλώσεων

09
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πραξιτέλη Μαραγκού, Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα09/07/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

 

με θέμα

Βέλτιστος Έλεγχος Λειτουργίας Αποδοτικότητας Μεταφορέα Ζώνης για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης

Optimal Control of Operation Efficiency of Belt Conveyor to Improve Energy Efficiency

 

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, 12 μ.μ.

Αίθουσα 145.Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (Επιβλέπων)

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης

 Δρ. Ελευθερία Σεργάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

     Οι ιμάντες μεταφοράς αποτελούν σημαντικό τμήμα της μετακίνησης αγαθών σε πολλούς τομείς της σύγχρονης βιομηχανίας όσο και της καθημερινής μας ζωής. Η ευελιξία, ο απλός τρόπος λειτουργίας και οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις είναι μερικοί από τους παράγοντες που όχι μόνο τους καθιέρωσαν, αλλά συντελούν και στην συνεχή ανάπτυξη τους, ιδιαίτερα στον κλάδο των εξορύξεων. Λόγω του πλήθους των μεταφορέων ζώνης που χρησιμοποιούνται καθημερινά συμπεραίνουμε τη μεγάλη ζήτηση για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων που δημιουργούνται. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης με κυριότερη αυτή της βελτιστοποίησης της λειτουργίας οδήγησης.

     Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε ως πεδίο εφαρμογής το ορυχείο αργίλου Majdan III στη Δημοκρατία της Σερβίας. Παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο λειτουργίας, τόσο των συστημάτων μεταφοράς όσο και εκσκαφής, ώστε μειώνοντας την ταχύτητα λειτουργίας τους και αποφεύγοντας την πιθανότητα υπερφόρτωσης του δικτύου, να εξασφαλίζουμε μείωση των ενεργειακών αναγκών και τη βέλτιστη ροή. Ο αλγόριθμος βασίζεται στον υπολογισμό της βέλτιστης απόδοσης του ιμάντα στο τελικό στάδιο μεταφοράς του ορυχείου και στον υπολογισμό των τιμών των υπολοίπων ιμάντων μέσω του ελέγχου της ροής ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της απαιτούμενης ενέργειας. Το πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιήσαμε για το σκοπό αυτό είναι το “Simcad” και ο έλεγχος της ταχύτητας πραγματοποιήθηκε με παθητικό τρόπο, ορίζοντας εκ των προτέρων την ταχύτητα των ιμάντων μεταφοράς για δεδομένο ρυθμό τροφοδοσίας.

Λέξεις κλειδιά: Ιμάντες μεταφοράς, Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,  Λειτουργία Οδήγησης, Εξόρυξη, Μείωση ταχύτητας, Βέλτιστη απόδοση, Simcad

Abstract

Belt conveyors are an important part of goods’ transportation in many areas of modern industry and our everyday life. Flexibility, simple mode of operation and low energy requirements are some of the factors that not only established but also contributed to their continuous development, especially in the mining industry. Due to the number of belt conveyors used daily, we conclude that there is a great demand to meet the energy requirements that are being created. For this reason several methods have been developed to improve their energy efficiency with the main aim of optimizing the driving performance.  

In this thesis we are using as a field of research the Majdan III clay mine in the Republic of Serbia. We present an operation algorithm both of transportation and excavation, in order to reduce the operation’s speed and avoid the possibility of overloading the network, to ensure a reduction in energy needs and optimal flow. The algorithm is based on the calculation of the maximum performance of the belt in the final stage of transportation and the calculation of the values of the remaining belts through flow control to achieve a reduction of the required energy. The simulation program we used for this purpose is “Simcad” and the speed control was performed in a passive way, setting the velocity of the conveyor in advance for a given for a given feed rate.

Keywords: Belt conveyor, Improvement in energy efficiency, Driving mode, Mining Industry, Velocity reduction, Optimal performance, Simcad

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης