Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Xορήγηση υποτροφιών από το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» (Ευθυμίου Χριστόπουλου)

Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» (Ευθυμίου Χριστόπουλου) προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το έτος 2021-2022 προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών στην αλλοδαπή με σύνταξη διδακτορικής διατριβής στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) παιδαγωγική επιστήμη (1 υποτρoφία) με έμφαση στο θέατρο και στη λογοτεχνία, β) ιατρική επιστήμη (1 υποτροφία), γ) νομική επιστήμη (1 υποτροφία), δ) οικονομικές επιστήμες (1 υποτροφία), ε) πολυτεχνικές επιστήμες (1 υποτροφία) με έμφαση στα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό κέντρο της αλλοδαπής. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα με την πανδημία (covid-19) η παροχή των υποτροφιών θα γίνει κατ’ εξαίρεσιν χωρίς διαγωνισμό, στη βάση των εξής κριτηρίων επιλογής: α) η επιστημονική πρωτοτυπία της εργασίας, β) η πρακτική της διάσταση, γ) το εν γένει επιστημονικό έργο του υποψηφίου, δ) η επίδοση στο πανεπιστήμιο και ε) η προσωπική και οικογενειακή οικονομική κατάσταση.
  2. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 800 ευρώ μηνιαίως (ακαθάριστο-συνολικό ποσό). Η υποτροφία χορηγείται για ένα έτος με έναρξη την 01.01.2022 με δυνατότητα μονοετούς παρατάσεως η οποία είναι συνάρτηση της ικανοποιητικής προόδου της επιστημονικής προσπάθειας του υποτρόφου και των οικονομικών δεδομένων του ιδρύματος.
  3. Η επιλογή θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίσθηκαν και με βάση την κείμενη νομοθεσία. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί για τη διαμόρφωση της κρίσης του να ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών με ορισμό ειδικών καθηγητών, εν ενεργεία ή μη.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης μέχρι 31.10.2021 αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

           Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου.

           Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Τμήματος ή της Σχολής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για σύνταξη διδακτορικής διατριβής.

           Αντίγραφα των τυχόν δημοσιεύσεων.

           Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2020 της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό εισόδημα του υποψηφίου και της οικογενείας του.

           Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει για τις συγκεκριμένες σπουδές άλλη υποτροφία.

           Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο απαιτείται να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή στο Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης (Χαριλάου Τρικούπη 83 - Αθήνα 10681) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, ήτοι 31.10.2021. Δυνατή είναι και η υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail: morfot.christop@yahoo.com).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη συμβολαίου-σύμβασης υποτροφίας του Ιδρύματος με τον υπότροφο.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, τότε αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (38-39, 56 του ν. 4182/2013). Τυχόν προσωρινή ή οριστική διακοπή των μεταπτυχιακών σπουδών επιφέρει αυτόματη λύση της υποτροφίας και ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε διακόψει τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η παροχή της υποτροφίας διακόπτεται επίσης με την έγκριση της διδακτορικής διατριβής. Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των εσόδων του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Το Ίδρυμα μπορεί υπό προϋποθέσεις που συνέχονται με την ποιότητα της εργασίας και τις οικονομικές δυνατότητες του ιδρύματος να επωμισθεί και μέρος των εξόδων για τη δημοσίευση της εργασίας.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης