Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση εισαγωγής στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική»

Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοϊατρική Μηχανική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 1122Β’/2-4-2020), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική».

Αντικείμενο και σκοπός του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν τα απαιτούμενα υψηλά προσόντα για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε απασχόληση στο εν λόγω πεδίο. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ στην «Βιοϊατρική Μηχανική - Biomedical Engineering» θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, να στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές, να εργαστούν στον σχετικό, ραγδαία αναπτυσσόμενο, βιομηχανικό κλάδο, να εργαστούν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ως επιστημονικό – τεχνικό και ερευνητικό  προσωπικό.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απονομή του ΔΜΣ είναι 15 μήνες.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του https://postgrad.cict.uoc.gr  Ιστότοπου, στον οποίο οι αιτούντες πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά τους και να υποβάλουν πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών της πρώτης φάσης  είναι η 2α Ιουλίου του 2021.

Επικοινωνία με την Γραμματέα του ΔΠΜΣ: Μαρία Πανάγου, postgradsecr<στο>med.uoc.gr, τηλ. 2810 394526

Διαβάστε αναλυτικά στην Πρόσκληση εισαγωγής πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική» του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών), του Πολυτεχνείου Κρήτης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης