Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Ιωσήφ Παπαδόπετρου"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ»

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, Σφακιανής καταγωγής, που κατοικούν στο Νομό Χανίων σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ιωσήφ Παπαδόπετρου».
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους τής με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, η οποία δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 11/1983 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και συμπληρώθηκε με την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποτελούν τα εξής:
1. να είναι Σφακιανής καταγωγής,
2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και
3. να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και το Κανονιστικό Διάταγμα 18/23.08.1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του Κράτους», για κάθε κριτήριο ισχύουν τα εξής:
1. να είναι Σφακιανής καταγωγής
Η Σφακιανή καταγωγή του υποψηφίου θεμελιώνεται κατά σειρά κατάταξης, σε ευθεία γραμμή συγγένειας:
α) στο πρόσωπο του ιδίου
β) στο πρόσωπο κάποιου γονέα (πατέρα ή μητέρας)
γ) στο πρόσωπο κάποιου προγόνου (παππού ή γιαγιάς)
Οι υποψήφιοι (α) στο πρόσωπο των οποίων πληρούται απευθείας η Σφακιανή καταγωγή προηγούνται των υποψηφίων (β), των οποίων ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής θεμελιώνεται στο πρόσωπο του γονέα τους, και αυτοί με τη σειρά τους προηγούνται των υποψηφίων (γ), των οποίων ο τόπος καταγωγής θεμελιώνεται στο πρόσωπο του παππού ή της γιαγιάς τους. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, τελείται δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή.
Η Σφακιανή καταγωγή για τον ίδιο τον υποψήφιο ή κάποιο γονέα ή κάποιο πρόγονο αποδεικνύεται από τον τόπο γέννησης (εντός του Δήμου Σφακίων) του υποψηφίου ή του γονέα ή του προγόνου.
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή και ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
2. να φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Ο υποψήφιος θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για το οποίο χορηγείται η υποτροφία να ήταν εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και να ήταν ενεργός φοιτητής (με δήλωση μαθημάτων και συμμετοχή στις εξετάσεις) και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Επίσης, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί τα κανονικά έτη φοίτησης (5 έτη) κατά το
ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία και να μην ήταν ήδη πτυχιούχος ή διπλωματούχος άλλου Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
3. να κατοικούν εντός του Νομού Χανίων
Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατοικεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Νομός Χανίων), δηλαδή σε έναν από τους παρακάτω επτά (7) δήμους: Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά, Σφακίων, Χανίων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (ΔΑΘ) αποκλειστικά με ηλεκτρονική αποστολή από την ιδρυματική email διεύθυνση του ίδιου του υποψηφίου (της μορφής xxxx@isc.tuc.gr) στην email διεύθυνση tspoudon@isc.tuc.gr εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο (δηλαδή έως την 09.10.2020). Όλες οι αιτήσεις θα επιβεβαιωθούν για την επιτυχή παραλαβή τους με γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, απαραίτητα σε πρωτότυπα ψηφιακά αρχεία pdf (όχι σκαναρισμένα έντυπα, πλην της ταυτότητας):
1. Πιστοποιητικό σπουδών του υποψηφίου
Το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών. Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρεται η Σχολή φοίτησης, η έναρξη των σπουδών και η διάρκειά τους, καθώς και το εξάμηνο φοίτησης του υποψηφίου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr και το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας πρέπει να είναι ευανάγνωστο και να περιλαμβάνει και τις δύο όψεις. Τα έγγραφα αυτά απαιτούνται για απόδειξη της ιθαγένειας, της ηλικίας και της καταγωγής του υποψηφίου από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η καταγωγή του υποψηφίου θεμελιώνεται στο πρόσωπο κάποιου γονέα (πατέρα ή μητέρας), θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και του πατέρα ή της μητέρας του, από τα οποία να προκύπτει η καταγωγή του γονέα από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω. Στην περίπτωση δε εκείνη κατά την οποία ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου θεμελιώνεται στο πρόσωπο κάποιου προγόνου (παππού ή γιαγιάς), θα πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει επιπλέον (εκτός από τα δικά του και του γονέα του) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και του παππού ή της γιαγιάς του, από τα οποία να προκύπτει η καταγωγή του προγόνου από τον τόπο που προβλέπεται ανωτέρω, ώστε να τεκμαίρεται η διαδοχή των γενεών.
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ειδικής χρήσης
Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr και πρέπει να αποδεικνύει διεύθυνση κατοικίας σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα gov.gr (κωδικός: YPDIL). Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει ότι:
(α) έλκω καταγωγή από τα Σφακιά [επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω]:
● ο ίδιος
● ο πατέρας μου ή/και η μητέρα μου
● ο παππούς μου ή/και η γιαγιά μου
(β) δεν έλαβα, ούτε λαμβάνω, υποτροφία για τις ίδιες σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία, από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά
(γ) δεν εξέπεσα εξ ιδίας υπαιτιότητας από υποτροφία που μου χορηγήθηκε προηγούμενα
(δ) δίνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης της υποτροφίας
Το απαραίτητο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων και συμπληρώνεται στην αίτηση του υποψηφίου.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται ανωτέρω και αφού ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με την ίδια προτεραιότητα, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλογής, τελείται δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή από τριμελή επιτροπή διενέργειας κλήρωσης που ορίζει η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.tuc.gr. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. Η τελική απόφαση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και κατανέμεται στους δέκα (10) μήνες ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Ιδρύματος, δηλαδή από 01.09.2018 έως 30.06.2019, ως εξής: 10 μήνες × 400€ ανά μήνα = 4.000€ συνολικά.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής, της παροχής, διακοπής και επιστροφής των υποτροφιών κ.λ.π. διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185) και του κανονιστικού
διατάγματος 18/1941 (ΦΕΚ Α 286), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με ημερομηνία 05.11.1982 μυστικής διαθήκης του Ιωσήφ Παπαδόπετρου, δημοσιευθείσας με το με αριθμό 11/1983 πρακτικό
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων και την με αριθμό 63/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης των προσωπικών στοιχείων του, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς και τη χορήγηση της υποτροφίας, δεσμευόμενο ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων σε τρίτους, εκτός και εάν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr, στους φυσικούς ή/και διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών του Ιδρύματος και της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, να σταλεί στο ΚΕΠ του Δήμου Χανίων και στον Δήμο Σφακίων προκειμένου να αναρτηθεί ή/και τοιχοκολληθεί και τέλος να δημοσιευθεί στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ελένη Κοκονά στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (τηλ. 28210-37322).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης