Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

15
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Διονυσίου Σκαντζή - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/05/2024 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διονυσίου Σκαντζή

με θέμα

Εγκατάσταση, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση του Open Source Συστήματος HELK για την Υποστήριξη SOC (Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφαλείας) για SMEs

Deployment, Testing, Evaluation, and Improvement of the HELK Open Source System for SOCs (Security Operations Centers) Supporting the SME Sector

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωαννίδης Σωτήριος (επιβλέπων)
Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
Καθηγητής Μιχαήλ Λαγουδάκης

Περίληψη

Σε μια εποχή με αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και αυξανόμενη ψηφιακή σύνδεσιμότητα, η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας. Οι ΜΜΕ, συχνά περιορισμένες από προϋπολογιστικούς περιορισμούς, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διασφάλιση της ψηφιακής τους υποδομής από κυβερνοαπειλές. Αυτή η έρευνα εξετάζει την βιωσιμότητα υιοθέτησης του SIEM ανοιχτού κώδικα HELK από τις ΜΜΕ. Μελετά την ανάλυση, την εφαρμογή σε πραγματικό περιβάλλον και τη δυνατότητα ανίχνευσης απειλών του HELK, προσφέροντας κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις. Τα ευρήματα παρέχουν ευρήματα για πιθανές βελτιώσεις του HELK, ενώ αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του στην ανίχνευση και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Η έρευνα προσφέρει πληροφορίες για τη χρησιμότητα του HELK ως οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με εμπορικές επιλογές SIEM. Αναδεικνύει επίσης πλεονεκτήματα, αδυναμίες και πιθανούς τρόπους βελτίωσης του HELK, παρέχοντας μια πιθανή λύση για την προοπτική υιοθέτησης του HELK από τις ΜΜΕ.

Abstract 

In an era marked by escalating cyber threats and an increasingly interconnected digital landscape, the need for robust cybersecurity measures is paramount. Small and medium-sized enterprises (SMEs), often constrained by budgetary considerations, face the challenge of securing their digital infrastructure effectively. 
This thesis embarks on a comprehensive exploration of the feasibility and practicality of SMEs adopting an open-source SIEM system known as HELK (Hunting ELK). The study delves into every facet of deploying, installing, and configuring HELK, creating a roadmap accessible to businesses of varying technical proficiencies. Moreover, it elucidates the intricate processes involved in configuring a Windows Host to seamlessly transmit logs to the HELK SIEM. A thorough analysis of HELK's inner workings is undertaken, followed by a rigorous evaluation of its efficacy in detecting simulated cyberattacks. By subjecting the SIEM to a series of carefully orchestrated attacks, this research assesses its ability to identify and mitigate threats. The findings shed light on HELK's strengths and weaknesses, offering insights into potential enhancements. In light of the above, this thesis endeavours to address a critical question: can SMEs rely on the open-source HELK SIEM as a cost-effective alternative to commercial counterparts? By navigating the intricacies of SIEM deployment, testing its performance, and scrutinizing its practicality, this research provides valuable guidance to SMEs seeking comprehensive yet budget-conscious cybersecurity solutions.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης