Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

11
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αθανασίου-Ιακώβου Αποστολόπουλου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα11/03/2024 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθανασίου-Ιακώβου Αποστολόπουλου

με θέμα

 Έλεγχος Ανθρωποειδούς Ρομπότ μέσω Διεπαφής Παρακολούθησης Βλέμματος
για Άτομα με Κινητική Δυσκολία - 
Control of Humanoid Robot through Eye Tracking Interface
for People with Moving Disabilities

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (Σχολή ΗΜΜΥ)
Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)

Περίληψη:

Στον τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών για άτομα με κινητικά προβλήματα, η παρούσα διπλωματική εργασία ξεκινά ένα ταξίδι με κίνητρο τη βαθιά επιδίωξη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής ατόμων που αντιμετωπίζουν ολική κινητική αναπηρία. Αντιμέτωποι με καθημερινές προκλήσεις που συχνά απαιτούν την εξάρτηση από άλλους για βοήθεια, η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων για την παροχή προσβασιμότητας καθίσταται επιτακτική. Αυτό το ταξίδι περιλαμβάνει μια σχολαστική εξερεύνηση διαφορετικών τεχνολογιών, εργαλείων και πόρων για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των ατόμων με τετραπληγία στον ευρύτερο τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας αντιμετωπίζει το γενικότερο πρόβλημα συνδυάζοντας ρομποτικά συστήματα και τεχνολογία παρακολούθησης βλέμματος, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει άτομα με περιορισμένη αυτονομία μέσω καινοτόμων και διαισθητικών λύσεων και να γεφυρώσει το κοινωνικό χάσμα παρέχοντας κάποια εναλλακτική αυτονομία. Η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας παρακολούθησης βλέμματος σε μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο περιβάλλον Unity και στην ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας μέσω του πλαισίου Robot Operating System (ROS) για τον έλεγχο ενός ρομποτικού συστήματος σε προσομοίωση. Το αποτέλεσμα είναι μια διαισθητική, λιτή και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή για τον έλεγχο ενός ανθρωποειδούς ρομπότ. Ενώ προέκυψαν αρκετές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως ζητήματα συμβατότητας και περιορισμοί λογισμικού, το τελικό σύστημα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών στον τομέα των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Συζητείται επίσης μια πολύπλευρη αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος από τους χρήστες. Συνολικά, η προσέγγισή μας περικλείει μια πρωτοποριακή προσπάθεια στις υποστηρικτικές τεχνολογίες, που αναδεικνύει μια πορεία προς ένα μέλλον πιο προσβάσιμο, χωρίς αποκλεισμούς.

Abstract:

In the field of assistive technologies for the mobility impaired people, this diploma thesis embarks on a journey motivated by the profound aspiration to enhance the quality of life for individuals facing total mobility impairment. Confronted with day-to-day challenges that often necessitate reliance on others for assistance, the quest for alternative methods to provide accessibility becomes imperative. This journey involves a meticulous exploration of diverse technologies, tools, and assets to serve the specific needs of individuals with tetraplegia within the broader domain of assistive technologies. More specifically, our research addresses the overarching problem by combining robotic systems and eye-tracking technology, seeking to empower individuals with limited autonomy through innovative and intuitive solutions and to bridge the social gap by providing some alternative autonomy. Our approach centers on integrating eye-tracking technology into a Unity-created application and establishing a communication protocol through the Robot Operating System (ROS) framework to control a robotic system in simulation. The result is an intuitive, lean, and user-friendly application to control a humanoid robot. While several challenges emerged in the course of the thesis, such as compatibility issues and software limitations, the end system lays the groundwork for the development of future applications in the field of assistive technologies. A multifaceted user evaluation of the system's performance is also discussed. Overall, our approach encapsulates a pioneering effort in assistive technologies, illuminating a path toward a more inclusive and accessible future.

Meeting ID: 96754797657

Password: 717375

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης