Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

01
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Βιριράκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα01/03/2024 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεωργίου Βιριράκη

με θέμα

Πολυκριτηριακή Ανάλυση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ευρώπης – Αφρικής
Multi-Criteria Analysis of Europe-Africa Electrical Interconnection

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος (Σχολή ΗΜΜΥ)
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (Σχολή ΗΜΜΥ)
Δρ. Ελευθερία Σεργάκη (ΕΔΙΠ Σχολή ΗΜΜΥ)

Περίληψη

Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας είναι ομολογουμένως διασυνδεδεμένη με αυτήν της ενεργειακής ανεξαρτησίας και συνήθως θεωρείται ότι έχει τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας και της επάρκειας. Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εξυπηρετήσουν ορισμένα γεωπολιτικά συμφέροντα με διάφορους τρόπους. Οι πολιτικές οντότητες μπορούν να επωφεληθούν από τις απαιτήσεις ισχύος για να δημιουργήσουν ασύμμετρες εξαρτήσεις και επομένως κυριαρχία στην αγορά, νομική-ρυθμιστική κυριαρχία, ακόμη και τεχνική και οικονομική κυριαρχία. Διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς που συνδέουν ηλεκτρικά δίκτυα διαφορετικών προδιαγραφών, δημιουργούν νέα κανάλια προβολής γεωπολιτικής επιρροής και νέες σφαίρες επιρροής. Καθώς εκτείνονται πέρα από τα κρατικά σύνορα και υπόκεινται στις νομικές δικαιοδοσίες διαφορετικών κρατών, επιτρέπουν τη διάχυση της γεωπολιτικής ισχύος που επηρεάζει ουσιαστικά τον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας σε πλανητική κλίμακα. 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας επιλογής διασυνοριακής διαδρομής που εξετάζει τους κινδύνους έργου διηπειρωτικής διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων. Κινδύνους που σχετίζονται με τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το έργο ως προς την ενεργειακή ασφάλεια και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τόσο στις περιοχές διέλευσης όσο και σε διεθνές επίπεδο. Καθορίζει τις εναλλακτικές διαδρομές, επιλέγει τα βάρη των κριτηρίων που επηρεάζουν το σχεδιασμό της διασύνδεσης και συγκρίνει τις διαδρομές, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των γεωπολιτικών δεικτών των εμπλεκόμενων περιοχών, καθώς και την εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης, εξετάζεται η συνέπεια και η ευαισθησία των αποτελεσμάτων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται στην πραγματική περίπτωση μιας διηπειρωτικής διασύνδεσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ Ανατολικής-Βόρειας Αφρικής και Νότια-Ανατολικής Ευρώπης, χρησιμοποιώντας το νησί της Κρήτης ως ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάλυσή μας ενσωματώνει στοιχεία AHP (Analytic Hierarchy Process). Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιούνται και συζητούνται διαφορετικά σενάρια βαρύτητας κριτηρίων. Η χρήση του λογισμικού μοντελοποίησης AHP της SpiceLogic μας επέτρεψε να εφαρμόσουμε γρήγορα την προτεινόμενη μεθοδολογία και τα σενάρια, διευκολύνοντας έτσι μια γρήγορη και αποτελεσματική εξέταση των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών διαδρομής.

Λέξεις Κλειδιά: Πολυκριτηριακή Ανάλυση, Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, Ηλεκτρική Διασύνδεση, Εύρεση Βέλτιστης Όδευσης, Γεωπολιτικοί Δείκτες.

Abstract 

The concept of energy security is admittedly interconnected to that of energy independence and is commonly perceived to have the characteristics of reliability and sufficiency. Electricity interconnections and grids can serve certain geo­political interests in numerous ways. Political entities can take advantage of the power demands to establish asymmetrical dependencies and therefore market dominance, legal-regulatory dominance, even technical and economic dominance; they can exploit them to pursue mercantilist goals. Cross-border transmission lines linking electric grids of different standards, establish new channels for projecting geopolitical influence and new spheres of influence. As they extend beyond state borders and across legal jurisdictions, they enable a diffusion of geo­political power which actually affects the energy security domain in a planetary scale. 
The purpose of this thesis is the development of a cross-border route selection methodology that examines the project risks that reflect the geopolitical characteristics of the transit regions that influence the energy safety and its potential environmental impact. Defines the alternative routes, selects the weights of criteria that affect the interconnection design and compares the routes, considering the data of the geopolitical indicators of the regions involved, as well as the experience and the knowledge of the decision maker. Also, the consistency and sensitivity of the results are examined. The proposed methodology is applied in the real case of the transcontinental routing of electric power, between East- North Africa and East Europe, using the island of Crete as an energy hub for power transmission. Our analysis incorporates elements of AHP (Analytic Hierarchy Process). As a result, different scenarios of criteria weights are used and discussed. The use of the AHP modelling software from SpiceLogic allowed the quick application of the proposed methodology and scenarios, thus facilitating a quick and effective examination of the consequences of different route choices.

Keywords: Multi-criteria Analysis, Analytic Hierarchical Process, Cross-border transmission lines, Geopolitical criteria, Optimal Path Selection, Geopolitical Indices.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης