Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

15
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Δανόπουλου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/02/2024 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωνσταντίνου Δανόπουλου

με θέμα

Blockly-C: Μια διαδικτυακή εφαρμογή για προγραμματισμό στην C βασισμένο σε γραφικά πλακίδια
Blockly-C: A Web application for block-based C programming 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά (επιβλέπουσα)
Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς

Περίληψη

Το Blockly-C είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί ως μια εκπαιδευτική πηγή οπτικής απεικόνισης για όσους μαθαίνουν τη γλώσσα προγραμματισμού C. Αξιοποιώντας τη μεθοδολογία ’αναγνώρισης έναντι ανάκλησης’, απλοποιεί τις περίπλοκες πτυχές της γλώσσας C, κατευθύνοντας τους μαθητές να επικεντρωθούν στην υποκείμενη λογική παρά να εμπλακούν στη σύνταξή της. Οι αρχάριοι που συμμετέχουν σε μαθήματα προγραμματισμού μπορεί να βρουν το Blockly-C ως ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους προγραμματισμού C. Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να αναλύσει τη σύλληψη, ανάπτυξη και αξιολόγηση του Blockly-C. Έχει δημιουργηθεί για να απλοποιήσει τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας C, ενσωματώνοντας τον οπτικό προγραμματισμό και μια σταδιακή εμφάνιση των λειτουργιών του προγράμματος και των διαμορφώσεων μνήμης. Ο γενικός στόχος είναι να προσφέρει στους αρχάριους ένα συναρπαστικό και αποτελεσματικό μέσο για την εκμάθηση της C, εξαλείφοντας τα εμπόδια σχετικά με τη σύνταξη. Επιπλέον, το Blockly-C διευκολύνει τους μαθητές να περάσουν ομαλά από τις οπτικές αναπαραστάσεις κώδικα στην παραδοσιακή μορφή κειμένου καθώς αποκτούν επάρκεια στον προγραμματισμό C.

Abstract 

Blockly-C is an online platform designed as a visual-based educational re- source for those learning the C programming language. Leveraging a ’recog- nition over recall’ methodology, it simplifies the intricate aspects of the C language, directing learners to concentrate on the underlying logic rather than getting bogged down by its syntax. Beginners participating in foun- dational programming courses might find Blockly-C to be a more efficient learning tool compared to conventional C programming methods. The aim of this dissertation is to discuss the conception, development, and assessment of Blockly-C. It’s crafted to streamline the C language learning process, incorpo- rating visual programming and an incremental display of program operations and memory configurations. The overarching objective is to offer beginners a captivating and efficient medium to learn C, eliminating syntax-related hur- dles. Furthermore, Blockly-C paves the way for learners to traverse smoothly from visual code representations to the traditional text-based format as they gain proficiency in C programming. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης