Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

10
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Κουλαουζίδη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα10/01/2024 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωνσταντίνου Κουλαουζίδη

με θέμα

MEREBO2: Μηχανή Ανάλυσης Οντοτήτων Πολλαπλών Πηγών και Βελτιστοποίησης Καλαθιού Web Αγορών σε Κινητές Συσκευές Android
MEREBO2: A Web Mart Analyzer for Multi-source Entity Resolution and Basket Optimization over Android Mobile Devices

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Γιατράκος (επιβλέπων)
Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης
Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου ο αριθμός των επιλογών ανάμεσα στα προϊόντα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, η δυνατότητα της αποτελεσματικής και ακριβούς αναγνώρισης όμοιων προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του online market analysis. Σε αυτό το πλαίσιο, τεχνικές σύγκρισης εικόνων έχουν αποδείξει την δύναμή τους στον τομέα της σύγκρισης και εύρεσης όμοιων προϊόντων. Αυτή η διπλωματική εργασία εξερευνά αλγορίθμους image comparison και άλλες μεθόδους ειδικές για την εύρεση παρόμοιων προϊόντων με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του MEREBO. Πέρα από την βέβαιη αξία που προσδίδει η προσθήκη σύγκρισης εικόνων, το scalability και ο χρόνος εκτέλεσης της διαδικασίας παραμένουν ως εμπόδια. Για να συμβαδίζει ένα σύστημα με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις συχνές αλλαγές στους καταλόγους, είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας η ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων τα οποία πέρα από ακριβή και αξιόπιστα, θα πρέπει να εκτελούν το έργο τους στους καλύτερους δυνατούς χρόνους. Επομένως, το δεύτερο θέμα που θα απασχολήσει αυτή τη διπλωματική είναι η βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης του συστήματος με υπέρτατο στόχο να είναι δυνατή η παρουσία του σε ένα πραγματικό περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο συνδυασμός της αποτελεσματικής εύρεσης όμοιων αντικειμένων με τον βελτιωμένο χρόνο εκτέλεσης θα συμβάλουν σε ένα πιο εύκολο και ουσιώδες σύστημα ηλεκτρονικών αγορών, οφελώντας εξίσου τα καταστήματα και τους πελάτες. Ο τελευταίος στόχος της διπλωματικής επικεντρώνεται στην μεταφορά τέτοιων συστημάτων σε κινητές συσκευές. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των περιορισμών που θέτονται από τις διαφορετικές συσκευές, όπως το μέγεθος οθόνης και η περιορισμένη υπολογιστική δύναμη. Αυτή η προσθήκη, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και την ταχύτητα του συστήματος, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσης όμοιων προϊόντων σε περιβάλλον online αγορών, στοχεύοντας στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα και σχηματίζουν μια πληροφορημένη απόφαση.

Abstract 

In today’s fast-paced world of e-commerce, where an ever-expanding array of products is available to the customers, the ability to efficiently and accurately identify similar products has become a critical component of online market analysis. In this context, image comparison techniques have  emerged as a powerful tool for product similarity analysis. This thesis embarks on a comprehensive exploration of image comparison algorithms and methods specifically tailored for the identification of similar products to enhance the performance and credibility of MEREBO. Furthermore, while the identification of similar products through image comparison is undeniably valuable, the scalability and execution time of such processes remain significant challenges. In the era of online retail, where vast product catalogs are common, it is imperative to develop algorithms and systems to not only provide accurate results but also do so in a swift and resource-efficient manner. Hence, the second focal point of this thesis is to address the pressing issue of execution time with the ultimate goal to make it appealing on real world applications of e-commerce. The combination of product similarity accuracy and time efficiency will contribute to a more seamless and productive online shopping experience, benefiting both the consumers and retailers alike. The last pivotal aspect of this thesis centers around the practical applicability of such systems in the mobile environment. This entails addressing the unique challenges posed by mobile platforms, such as limited computational resources, varying screen sizes and diverse network conditions. This third dimension, alongside accuracy and time efficiency, forms a holistic approach to advancing product similarity analysis in the context of e-commerce, aiming to improve the way consumers interact with and make informed choices in the digital marketplace. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης