Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

05
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Μαδούρου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα05/12/2023 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παναγιώτη Μαδούρου

με θέμα

Μελέτη λειτουργίας σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, όπου η παραγόμενη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά στα φορτία του παραγωγού και δεν εγχέεται στο δίκτυο
Operational study of an electricity generating station with an energy storage system where the energy produced is exclusively available to the producer's loads and is not injected into the grid

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος
Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης (Σχολή ΗΜΜΥ, ΕΛΜΕΠΑ)

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται ένα έξυπνο μικροδίκτυο μιας πανεπιστημιουπόλεως στο Ηράκλειο της Κρήτης με την πρακτική zero feed in με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα εφαρμογής του στο πλαίσιο της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Η μεγάλη ανάγκη για διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθιστά την έννοια του πράσινου μικροδικτύου πανεπιστημιούπολης μια πολλά υποσχόμενη λύση για την ενεργειακή μετάβαση. Για την εκτελούμενη μελέτη θεωρείται ότι το μικροδίκτυο αποτελείται από φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες το οποίο δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο. Η ανάλυση που γίνεται διερευνά τόσο την οικονομική σκοπιμότητα όσο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας τέτοιας επένδυσης. Αρχικά γίνεται αναφορά στους στόχους που έχουν τεθεί για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας στην Ε.Ε και στην Ελλάδα καθώς και στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τις ΑΠΕ. Έπειτα παρατίθενται τεχνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την κατάσταση του Ελληνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται διείσδυση ΑΠΕ ακόμα κι αν είναι κορεσμένο το δίκτυο. Στη συνέχεια αναλύεται η βασική αρχή λειτουργίας ενός Φ/Β συστήματος καθώς και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό να γίνει κατανοητή η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος που μελετάται στο μικροδίκτυο της πανεπιστημιούπολης. Τέλος παρατίθεται αναλυτικά η προσομοίωση του συστήματος συνοδευόμενη από μια οικονομοτεχνική περιγραφή για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Φ/Β σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης και μια περιβαλλοντική μελέτη. 

Abstract 

In this thesis, a smart microgrid with zero feed in is examined on a university campus in Heraklion, Crete, in order to highlight its applicability in the context of sustainable energy transition. The great need for renewable energy penetration makes the concept of a campus microgrid a promising solution for a greener energy transition. For the ongoing study the microgrid consists of photovoltaic systems and battery energy storage system which does not return any energy into the grid. The analysis performed examines both the economic feasibility and the environmental impact of such an investment. Initially, a short reference is made to the targets set by the EU and the Greek government for a greener electricity production system as well as the existing legal framework regarding renewable sources. In addition technical characteristics related to the state of the Greek electricity transmission and distribution network and ways in which RES penetration is achieved even if the network is saturated are presented. Then, the basics of a PV system and an energy storage system are analyzed in order to understand the structure and the operational principles of the system modeled in the campus. Finally, the simulation of the system is presented in detail, accompanied by an economic description for the electrical installation of the PV station and the storage system and an environmental impact of the project study.

Meeting ID: 934 400 1013
Password: 123456

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης