Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

29
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μιχαήλ Βαρδάκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/11/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μιχαήλ Βαρδάκη

με θέμα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακού Διαδραστικού Εργαλείου για την Ανίχνευση / Αξιολόγηση και Υποβοήθηση Θεραπείας Διαταραχών Φωνολογίας και Άρθρωσης σε Παιδιά
Design and Development of a Digital Interactive Tool for the Detection/Assessment and Treatment support of Phonological and Articulation Disorders in Children

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης (επιβλέπων)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά
Δρ. Βασίλειος Διακολουκάς

Περίληψη

Με την αύξηση, τα τελευταία χρόνια, στον αριθμό παιδιών των οποίων οι γονείς απευθύνονται σε κάποιον λογοθεραπευτή για την  αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών φωνολογικών προβλημάτων, είτε αυτό οφείλεται στην αυξημένη ενημέρωση των γονέων και παιδαγωγών για αυτά τα προβλήματα, είτε στην βελτίωση των διαγνωστικών κριτηρίων, η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι θεραπευτές κατά τη διαδικασία της λογοθεραπείας σε παιδιά, και η υποβοήθηση της διαδικασίας με τεχνολογικά/ψηφιακά μέσα, γίνεται όλο και περισσότερο μια επιτακτική ανάγκη.  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα ψηφιακό διαδραστικό εργαλείο για την υποβοήθηση της ανιχνευτικής/αξιολογητικής διαδικασίας και κατ' επέκτασιν και της θεραπείας διαταραχών φωνολογίας και άρθρωσης σε παιδιά, το οποίο είναι εύχρηστο για τον λογοθεραπευτή και ευχάριστο για τα παιδιά. Το όνομα αυτού του εργαλείου είναι ΕΥΛογο (Εργαλείο Υποστήριξης Λογοθεραπείας) και είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για τη δημιουργία ενός πιο περίπλοκου συστήματος στο μέλλον, με περισσότερες μεθόδους υποστήριξης της διαδικασίας και χρήση προχωρημένων τεχνικών μηχανικής μάθησης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχεδίαση και ανάπτυξη του παρόντος εργαλείου έγινε μέσω μιας εν πολλοίς συμμετοχικής διαδικασίας, που ενσωμάτωσε παρατηρήσεις, σχόλια, και αξιολόγηση από μία ειδική λογοθεραπεύτρια.

Abstract 

With the rise, in recent years, in the number of children whose parents address a speech therapist for the assessment and treatment of possible phonological disorders, whether this is due to the increased number of informed parents and children educators regarding these disorders or the improvement of the diagnostic criteria, resolving the problems that therapists face during the speech therapy process for children, and assisting this process via technological/digital means, becomes an imperative need.  In this diploma thesis we designed and developed a digital interactive tool for the support of the detection/assessment procedure and, thus, the treatment of phonological disorders in children, that is easy to use by the therapist and enjoyable by the patients. The name of this tool is EYLogo and it is designed and implemented in a way so that it can be used as a basis for the creation of a more complex system in the future, with more methods for the procedure's support and the usage of advanced machine learning techniques.  It is worth noting that the design and development of the current tool version was performed through a largely participatory process, which incorporated observations, comments, and evaluation by a special speech therapist.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης