Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

27
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Σταματόπουλου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα27/11/2023 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωνσταντίνου Σταματόπουλου

με θέμα

Σύστημα Εξόρυξης Γνώσης και Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Οδικών Δικτύων Πόλεων

A System for Traffic Data Mining and Traffic Monitoring over City Road Networks

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Γιατράκος (επιβλέπων)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά
Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, καθιστώντας την οδήγηση μια δυσμενή και κουραστική διαδικασία για τους περισσότερους από εμάς. Παρόλο που οι μητροπολιτικές περιοχές μεγαλώνουν συνεχώς, δεν έχει βρεθεί ακόμη αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού οχημάτων στα οδικά τους δίκτυα. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή που προσομοιώνει τη ροή κυκλοφορίας στην πόλη των Χανίων και διαμορφώνει ένα σύστημα υποστήριξης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κυκλοφορία. Αρχικά, συλλέγουμε δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο με ρυθμό μετάδοσης μερικών λεπτών για κάθε άκρο/οδικό τμήμα της πόλης και, στη συνέχεια, ομαδοποιούμε αυτά τα δεδομένα μέσω ενός διαιρετικού μοντέλου ιεραρχικής ομαδοποίησης για να εξαγάγουμε τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως η διάδοση της κυκλοφορίας, διαχωρισμός και συγχώνευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμφανίσουμε τη συμπεριφορά της ροής κυκλοφορίας του οδικού δικτύου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνθέτοντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων συγκοινωνιών ή ακόμα και τεχνικών για τη μείωση της υπερφόρτωσης των δρόμων.

Abstract 

In recent years, the problem of traffic congestion keeps rising at a constant rate, making driving an unfavorable and tiring process for most of us. Even though the metropolitan areas keep getting bigger, there has not been found yet an effective solution on the confrontation of the constantly increasing number of vehicles in their road networks. For that reason, we decided to design an application that simulates the traffic flow in the city of Chania and forms a support system when it comes to traffic decision making. First, we collect real-time traffic data in a transmission rate of some minutes for each edge/road segment of the city, and then, we cluster these data through a divisive hierarchical clustering model to extract the relationships among them, such as traffic propagation, split and merge. This way we can display the behavior of the road network’s traffic flow for any time span throughout the day, composing a useful tool for developing better transportation systems or even techniques to reduce roads’ overloading. 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης