Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Εμμανουήλ Λαντζουράκη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/09/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εμμανουήλ Λαντζουράκη

με θέμα

Πειραματική Μελέτη Παραδιακλαδωμένων Πιεζοηλεκτρικών Κυκλωμάτων για την Απόσβεση Μηχανικών Ταλαντώσεων

Experimental Investigation of Shunted Piezoelectric Circuits for the Damping of Mechanical Oscillations

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Φώτιος Κανέλλος
Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης (Σχολή ΜΠΔ)

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική μελετάται πειραματικά η χρήση παραδιακλαδωμένων πιεζοηλεκτρικών κυκλωμάτων για την απόσβεση μηχανικών ταλαντώσεων. Οι μηχανικές ταλαντώσεις είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε διάφορα μηχανολογικά συστήματα και μπορούν να οδηγήσουν σε κραδασμούς, θορύβους και μειωμένη απόδοση.
Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, τα πιεζοηλεκτρικά συστήματα και οι εφαρμογές τους έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρων πολλών ερευνών καθώς αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο για την απόσβεση των μηχανικών ταλαντώσεων. Ο στόχος αυτής της πειραματικής μελέτης είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των πιεζοηλεκτρικών παραδιακλαδωμένων κυκλωμάτων στην απόσβεση αυτών των ταλαντώσεων.
Στη διπλωματική περιλαμβάνεται βασική θεωρία των πιεζοηλεκτρικών, των παραδιακλαδωμένων και του τρόπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση ταλαντώσεων καθώς και η διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του πειράματος.
Τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των πιεζοηλεκτρικών παραδιακλαδωμένων κυκλωμάτων στη απόσβεση των μηχανικών ταλαντώσεων.

Abstract 

In this thesis, the use of shunted piezoelectric circuits for the damping of mechanical oscillations is studied experimentally. Mechanical oscillations are a common phenomenon in various mechanical systems and can lead to vibration, noise and reduced performance.
To address these issues, piezoelectric systems and their applications have attracted the interest of many researches as they are a promising method for damping mechanical oscillations. The objective of this experimental study is to investigate the effectiveness of piezoelectric shunt circuits in damping these oscillations.
This thesis includes the basic theory of piezoelectrics, shunts and how they can be used to damp oscillations as well as the conduct and the results of the experiment.
The experimental results demonstrate the effectiveness of shunt piezoelectric circuits in the damping of mechanical oscillations.

Meeting ID: 950 0974 3243
Password: 917600

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης