Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

12
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Γιαννάκου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/09/2023 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιωάννη Γιαννάκου

με θέμα

Επιλογή Κεραιών Εκπομπής από μια Γραμμική Διάταξη Κεραιών Πλάσματος χρησιμοποιώντας το MIMObit 
Transmit antenna selection among a linear array of plasma using MIMObit

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)
Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας
Καθηγητής Νικόλαος Κανταρτζής (ΑΠΘ, Τμήμα ΗΜΜΥ)

Περίληψη

Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, ερευνούμε την απόδοση των ασύρματων συστημάτων πολλαπλών εισόδων μονής εξόδου (MISO) που χρησιμοποιούν γραμμικές διατάξεις μεταλλικών κεραιών ή πλάσματος. Για την ανάλυσή μας, χρησιμοποιούμε δεδομένα που παράχθηκαν από το εξειδικευμένο λογισμικό MIMObit. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνουμε τις μεταλλικές και τις κεραίες πλάσματος, πραγματοποιώντας antenna selection (επιλογή κεραιών) σε διάφορα σενάρια. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των βασικών λειτουργίας των κεραιών πλάσματος, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, εξετάζουμε λεπτομερώς την επίδραση της γραμμικής διάταξης καθώς και του φαινομενου του mutual coupling στην απόδοση του συστήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το MIMObit, χρησιμοποιούμε τους συντελεστές καναλιού για να προσδιορίσουμε την ισχύ του καναλιού για κάθε διακριτή περίπτωση. Στη συνέχεια, διενεργούμε μια σειρά από πολλαπλά πειράματα για να παρατηρήσουμε και να συγκρίνουμε την απόδοση και των δύο τύπων κεραιών, μεταλλικών και πλάσματος, υπό διάφορα σενάρια επιλογής κεραιών. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων μας επιτρέπουν να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά απόδοσης των δύο τύπων κεραιών.

Abstract 

In this thesis, we investigate the performance of multiple-input single-output (MISO) wireless systems that utilize linear metallic or plasma antennas arrays. For our analysis, we use data generated by the specialized software MIMObit. The objective of this work is to compare metallic against plasma antennas by implementing antenna selection in various scenaria. After presenting shortly the operation of plasma antennas and outlining their advantages and disadvantages, we examine thoroughly the impact of the linear array configuration in conjunction with mutual coupling on the system performance. Specifically, using MIMObit, we utilize the channel coefficients to determine the channel power for each distinct case.  Subsequently, we conduct a series of multiple experiments to observe and draw comparisons regarding the performance of both metallic and plasma antennas under various antenna selection scenarios. The outcomes of these experiments enable us to draw valuable conclusions on the performance characteristics of the two antenna types.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης