Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

14
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Αναστασίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/09/2023 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παναγιώτη Αναστασίου

με θέμα

Ενσωματωμένο Σύστημα για Απομακρυσμένη Πρόσβαση Πολλών Χρηστών σε Εκπαιδευτική Δομή Μικροεπεξεργαστών

Embedded System for Multiple User Access to Microprocessor-based Educational Platform

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)    
Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης
Δρ. Ευριπίδης Σωτηριάδης (μέλος ΕΔΙΠ)

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ενσωματωμένου συστήματος, που προορίζεται για χρήση σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα φιλοξενεί μια διεπαφή χρήστη, ικανή να ανταλλάσσει πληροφορίες με έναν διακομιστή που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, υποστηρίζοντας μεταφόρτωση αρχείων και εντολών σε διάφορους μικροελεγκτές μέσω ενός κύριου μικροελεγκτή, ενώ παρέχει οπτική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας. Αναπτύχθηκε ένας διακομιστής με χρήση Python για την επικοινωνία με μια βάση δεδομένων και φιλοξενήθηκε στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για το πείραμα, χρησιμοποιήθηκε μια πλακέτα ανάπτυξης STK500 για τον προγραμματισμό ενός ATMEGA32A για τη μεταφόρτωση των αρχείων .bin και των εντολών σε ένα ζεύγος ελεγκτών ATMEGA328P και σε ένα ζεύγος ATMEGA168P. Περαιτέρω, διάφορες λειτουργικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows. Οι δοκιμές έκριναν ότι η συνολική λειτουργία του συστήματος ήταν επιτυχής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ταυτοποιήσεις και κράτησης μικροελεγκτή από τη διεπαφή χρήστη. Επιπλέον, σημειώθηκε επιτυχής μεταφόρτωση αρχείων .bin, με σταθερή ροή βίντεο σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα. Οι δοκιμές εντόπισαν επίσης ορισμένες αστάθειες στη φάση σύνδεσης και κράτησης του συστήματος, με ανεπιτυχή σύνδεση και ανεπιθύμητο τερματισμό της εφαρμογής εντός του συστήματος χρήστη.
                                
Abstract

The aim of this thesis is to develop and assess an embedded system, intended for use in an educational environment. Specifically, the platform accommodates a user interface, capable of exchanging information with a host server allowing the remote access of multiple users to an embedded system, supporting upload of files and commands to various microcontrollers through a master microcontroller, while providing real-time visual feedback through a webcam. A server was developed using Python to communicate with a database and was hosted in the laboratories within the Technical University of Crete. For the experiment, an STK500 development board was used to program an ATMEGA32A for the upload of the .bin files and commands to a pair of ATMEGA328P controllers and a pair of ATMEGA168P. Further, various operational tests were performed remotely using a windows computer. Tests deemed the overall operation of the system successful, including the log-in and reservation slot feature of the user interface. Further, a successful upload of .bin files was noted, with a stable real-time video feed from the webcam. Tests also detected some instabilities within the log-in and reservation phase of the system, with unsuccessful login and undesired termination of the application within the user system.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης