Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κατάλογος Εκδηλώσεων

Προβολή ημερολογίου Προβολή ημερολογίου
Προβολή λίστας Προβολή λίστας
iCal - Εκδηλώσεις μήνα iCal - Εκδηλώσεις μήνα
iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών iCal - Εκδηλώσεις 6 μηνών
RSS - Εκδηλώσεις μήνα RSS - Εκδηλώσεις μήνα
RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών RSS - Εκδηλώσεις 6 μηνών

12
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Φραντζέσκου Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2022 15:30 - 16:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαρία Φραντζέσκου

Α.Μ.: 2015050116

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Ώρα: 15:30

Αίθουσα:..

 

Θέμα ΔE « Βιομάζα και σύνθεση μικροβιακών κοινοτήτων σε θερμοκήπια συμβατικής και βιολογικής γεωργίας»

Title «Biomass and composition of microbial communities in conventional and organic greenhouses»

Επιβλέπων: Νικόλαος Παρανυχιανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Νικόλαος Παρανυχιανάκης
  2. Νίκος Νικολαίδης
  3. Γεώργιος Καρατζάς

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια η ανησυχία πολλών ερευνητών και γεωργών στρέφεται προς την ποιότητα και γονιμότητα του εδάφους. Οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές αρχίζουν να αντικαθίστανται από αειφόρες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές μέσω της αλλαγής από συμβατικές καλλιέργειες σε βιολογικές. Σκοπός της παρούσας  διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη για την επιρροή της θερμοκρασίας (4 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC) στον εδαφικό οργανικό άνθρακα θερμοκηπίων βιολογικής και συμβατικής γεωργίας τα οποία καλλιεργούνται ενεργά διαφορετικά χρονικά διαστήματα (διαφορετικές χρονολογίες δημιουργίας τους). Επιπλέον μελετείται η επιρροή που ασκούν η θερμοκρασία και το διαφορετικό χρονικό διάστημα λειτουργείας των δύο ειδών θερμοκηπίων στην εδαφική βιοποικιλότητα.

Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από πέντε διαφορετικά συμβατικά θερμοκήπια και πέντε βιολογικά θερμοκήπια με δραστικά διαφορετικές χρονικές διάρκειες χρήσης τους για καλλιέργειες. Για τον υπολογισμό του εδαφικού οργανικού C χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες επώασης εξαέρωσης και απόσπασης μέσω χλωροφορμίου (CFDE), απομόνωσης DNA και ξηρή ανάλυση εδαφικών δειγμάτων.

Η βιοποικιλότητα υπολογίστηκε για τα βιολογικά θερμοκήπια χρησιμοποιώντας δείκτες άλφα-ποικιλότητας Chao1, Shannon και φοιλογενετική ποικιλότητα. Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται πιθανά σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε πως τα θερμοκήπια με το πιο γόνιμο χώμα είναι βιολογικά, καθώς η οργανική ύλη των συμβατικών θερμοκηπίων βρέθηκε να είναι πολύ χαμηλής συγκέντρωσης.  

Abstract:

In the recent years, the concern of many scientists and farmers has shifted to soil quality and fertility. Non- sustainable agriculture practises are being replaced by sustainable, environmentally friendly practices by shifting from conventional to organic farming. The purpose of this thesis is to study the influence of temperature (4 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC) on the soil organic carbon of conventional and organic greenhouses which are actively cultivated for different periods of time (years). Furthermore, the influence exerted by the temperature and the different period of operation of the two types of greenhouses on soil biodiversity is being studied.

Samples from five different conventional and five organic greenhouses were used, with drastically different time span of usage. For the calculation of soil organic C were used chloroform fumigation and direct extraction (CFDE), DNA isolation and dry analysis of soil samples.

Biodiversity was calculated for biological greenhouses using alpha-diversity indices: Chao1, Shannon and phylogenetic diversity. Lastly, the results were compared and presented with possible errors that occurred during the processing of the samples. Based on the results, it was observed that the greenhouses with the most fertile soil are organic, as the organic matter of conventional greenhouses was found to have low concentration of organic matter.

 

 

Προσθήκη στο ημερολόγιό μου
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης