Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερευνητικό Π.Μ.Σ. στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)», το Τμήμα ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες να καταθέσουν αίτηση έως και 7 Φεβρουαρίου 2020, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).

Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).

Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί διπλωματική ή πτυχιακή εργασία), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.

8. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας.

9. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/postgraduate/Kanonismos_Spoudwn_PMS_HMMY.pdf

 

Διδακτορικό Δίπλωμα

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ της μονοτμηματικής Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες να καταθέσουν αίτηση έως και 7 Φεβρουαρίου 2020, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication .

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα με χορηγούμενο τίτλο: Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν οι:

- Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής. Με τις ίδιες, ως ανωτέρω, προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί αλλοδαποί φοιτητές και, γενικά, κάτοχοι Δ.Μ.Σ. απονεμηθέντος από ομοταγή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε ειδικές περιπτώσεις, όπου οι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική επίδοση και ερευνητικό έργο, όπως δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με κριτές, ευρεσιτεχνίες, κ.ά., μπορεί να γίνονται δεκτοί με ειδική αιτιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://e-graduate.tuc.gr/jMScApplication ),  στην οποία προσδιορίζεται ο Τομέας του Τμήματος και η ερευνητική κατεύθυνση που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου. Αν το δίπλωμα ή το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

6. Βιογραφικό σημείωμα.

7. Περίληψη της διπλωματικής/πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).

8. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με αναφορά των λόγων για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.

9. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων, και επαγγελματικής εμπειρίας.

10. Τρεις (3) συστατικές επιστολές, από τις οποίες τουλάχιστον οι δύο πρέπει να είναι από το οικείο Τμήμα αποφοίτησης.

Η διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/postgraduate/Kanonismos_Spoudwn_PhD_HMMY.pdf

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

και εκτελών χρέη Προέδρου του Τμήματος

Καθηγητής Αθανάσιος Π. Λιάβας

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης