Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχου

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθεί για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, Ακαδημαϊκός Υπότροφος καταλλήλων προσόντων για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Λογική Σχεδίαση» ή/και «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα», ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ (εάν το δίπλωμα έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).

Η πρόσληψη θα γίνει ανάλογα με τα σχετικά κονδύλια που θα διατεθούν στη Σχολή και την ιεράρχηση των αναγκών αυτής από τη Συνέλευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (secretary<στο>ece.tuc.gr) έως τις 20 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secretary<στο>ece.tuc.gr).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης