Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2023-2024 για το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2023-2024 ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έντυπα, σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας, έως Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος θα αποστέλλεται, λόγω ειδικών συνθηκών λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (το ίδρυμα τελεί υπό κατάληψη), αποκλειστικά με συστημένη αποστολή ΕΛΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ) στη Γραμματεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα και επιπλέον ηλεκτρονικά - το σύνολο των δικαιολογητικών - στο mail της γραμματείας της Σχολής: : ece_secretary<στο>tuc.gr

Εξωτερικά του φακέλου θα αναφέρονται τα εξής:

Πρόταση κουας ……………….

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 311 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών             

Επιστημονικό πεδίο: …………………………..

στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

Υπ’ όψιν: Γραμματεία Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κα Γρηγοράκη Βασιλική

Λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου.

Υποβολή πρότασης υποψηφιότητας με τρόπο διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο - αποκλειστικά με συστημένη αποστολή ΕΛΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ) και επιπλέον ηλεκτρονικά - το σύνολο των δικαιολογητικών - στο mail της γραμματείας της Σχολής: ece_secretary<στο>tuc.gr ,  συνιστά λόγο απόρριψης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης