Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Γ ρ α μ μ α τ ε ί α
Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά
Τηλ.: (28210) 37218, 37283 * Fax: (28210) 37542 * Email: vicky στο ece.tuc.gr

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 299/Γ'/14-04-2010 προκηρύσσεται:
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στις Βάσεις Πολυμέσων» στον Τομέα Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:
1. Επιστολή αίτησης
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην Ελληνική ή Αγγλική)
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (στην Ελληνική ή Αγγλική) - Ουσιαστικά, ένα εκτενές research statement που καλύπτει την ερευνητική πορεία και δραστηριότητα του υποψηφίου, περιλαμβάνοντας και τις περιλήψεις (abstracts) των άρθρων που έχει δημοσιεύσει.
5. Πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή

Το Πιστοποιητικό Γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάσταση Τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται έντυπα σε ένα μόνο αντίτυπο. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2 και 4 υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (σε μορφή PDF) σε ψηφιακό δίσκο (CD-ROM). Επιστημονικά δημοσιεύματα κατατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ό,τι άλλο θεωρούν χρήσιμο, όπως για παράδειγμα λίστα ετεροαναφορών (citations) χωρίς αυτοαναφορές στις δημοσιεύσεις τους. Κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που συνοδεύει την αίτηση κατατίθεται και έντυπα (ένα αντίτυπο) και ηλεκτρονικά (αρχείο PDF).

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους μέχρι και την ημερομηνία προθεσμίας (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, αν εκλεγούν, υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα του Τμήματος κα Βίκυ Γρηγοράκη (τηλ. 28210-37218, FAX. 28210-37542, e-mail vicky στο ece.tuc.gr).

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης