Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180846 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό πρόσκλησης ΕΔΒΜ191, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6044, αρ. πρωτ. 58565/06-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΨΞΑ46ΜΤΛΡ-00Σ) για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, μέσω της παροχής αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των επιμέρους Σχολών/Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των σε αυτό περιλαμβανομένων μαθημάτων. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος δικαιούται μία (1) θέση ανά ακαδημαϊκό έτος.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα/Σχολή.

Ωφελούμενοι της Δράσης – Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης:
Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:
-Έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01η/01/2012 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
-Δεν κατέχουν στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80.
-Δεν κατέχουν θέση διοικητικού προσωπικού στο ίδρυμα.

-Δεν κατέχουν θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
-Δεν κατέχουν θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος, ο τελευταίος έχει σύμφωνα με το άρθρο 127 ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ Α΄ 141) υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας του, αν αναλάβει σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά έντυπα, φάκελο υποψηφιότητας, έως την 05η/09/2022 και ώρα 15:00.
Ο φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοττημένα προς τούτο πρόσωπα.
Υποβολή πρότασης υποψηφιότητας με τρόπο διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόμενο συνιστά λόγο απόρριψης.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό κατά το χρονικό διάστημα από 06/08/2022 έως και 21/08/2022. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προγραμματίζουν την αυτοπρόσωπη προσέλευσή τους για υποβολή/κατάθεση της πρότασής τους από την 22α/08/2022 και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Προτάσεις οι οποίες αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα πρέπει επιμελεία των υποψηφίων να παραδοθούν προς αποστολή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα (κρίσιμος ο χρόνος αποστολής και όχι ο χρόνος παραλαβής της πρότασης).

Αποστολές οι οποίες πραγματοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το Ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό, θα παραλαμβάνονται από την 22α/08/2022 και εφεξής, οπότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τις εταιρείες ταχυμεταφοράς ώστε να τις ενημερώνουν σχετικά και να φυλάσσουν τον φάκελο υποψηφιότητας στα καταστήματά τους ώστε να παραδοθούν αμέσως μόλις αυτό καταστεί εφικτό, σύμφωνα με την ανωτέρω ενημέρωση. Επισημαίνεται ότι κρίσιμος παραμένει ο χρόνος αποστολής/παράδοσης προς αποστολή του φακέλου και όχι ο χρόνος παραλαβής του από την Υπηρεσία.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης