Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ σε Σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

73100 - Πολυτεχνειούπολη - Χανιά Κρήτης

Πληροφορίες: secretary@ece.tuc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι μετά τη μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΔ 67/2016 (ΦΕΚ 123/1-7-2016 τ.Α΄)), οι κατηγορίες αποφοίτων και ενεργών φοιτητών και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν ανά κατηγορία, είναι οι εξής:

 

1. Απόφοιτοι Τμήματος/Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους με τον τίτλο όπως προκύπτει με τη μετονομασία, αφού παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα:

(ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ΕΝΕ 401) Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παραπάνω μαθημάτων, θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση με τους απόφοιτους.

Οι απόφοιτοι που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τα παραπάνω μαθήματα (είτε ως υποχρεωτικά είτε ως κατ’ επιλογή υποχρεωτικά), μπορούν να λάβουν ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με Αίτησή τους προς τη Γραμματεία (Αίτηση Α). Η Αίτηση μπορεί να αποσταλεί είτε ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary<στο>ece.tuc.gr.

 

2. Ενεργοί φοιτητές, εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Οι ενεργοί φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχοντας ως υποχρεωτικά στο πρόγραμμα σπουδών τους τα μαθήματα

(ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ΕΝΕ 401) Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

όταν αποφοιτήσουν θα λάβουν Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, χωρίς υποχρέωση για καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους τους, εκτός και αν με Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωσή τους στη Γραμματεία της Σχολής (Αίτηση Β), ζητήσουν να αποφοιτήσουν με Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

 

3. Ενεργοί φοιτητές, εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Οι ενεργοί φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, εφόσον ολοκληρώσουν ή έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα

(ΕΝΕ 301) Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και (ΕΝΕ 401) Παραγωγή και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

με Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς τη Γραμματεία (Αίτηση Γ), επιλέγουν τη ένταξή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και αποφοιτώντας θα λάβουν Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Σε διαφορετική περίπτωση, παραμένουν στο Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής τους και αποφοιτώντας θα λάβουν Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης